SASTAVIT ĆE ‘KATALOG’ SVIH

Plen­ko­vić s Ce­ra­rom OTVORENIH PITANJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ski i slo­ven­ski pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić i Mi­ro Ce­rar po­t­vr­di­li su u sri­je­du u Ljub­lja­ni raz­li­či­te po­zi­ci­je oko gra­nič­ne ar­bi­traž­ne. Sas­ta­nak u Ljub­lja­ni bio je pr­vi na­kon obja­ve ar­bi­traž­ne pre­su­de ko­ju Slo­ve­ni­ja sma­tra obve­zu­ju­ćom, ali ne i Hr­vat­ska. “Že­li­mo u ruj­nu na idu­ćem su­sre­tu sas­ta­vi­ti katalog svih otvorenih pitanja”, ka­zao je Plen­ko­vić di­odav­ši da bi se u di­ja­lo­gu mo­glo po­ku­ša­ti na­ći bi­la­te­ral­no rje­še­nje koje od­go­va­ra svi­ma. “Že­li­mo u pr­vi plan sta­vi­ti ono što nas po­ve­zu­je”, ka­zao je, is­tak­nuv­ši do­bru gos­po­dar­sku i po­li­tič­ku su­rad­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.