Ikea u Ri­je­ci, a od ko­lo­vo­za i u Spli­tu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ikea

je u Ri­je­ci otvo­ri­la svoj dos­tav­ni cen­tar, u Čav­li­ma u cen­tru Me­tro Cash&Car­ry, a slu­ži pre­uzi­ma­nju pro­izvo­da na­ru­če­nih preko Ike­ine in­ter­net­ske tr­go­vi­ne ili kup­lje­nih u rob­noj ku­ći Ikea Za­greb.

Kup­ci, ka­ko po­ru­ču­ju iz Ikee, pre­uzi­ma­nje ro­be pla­ća­ju 99 kuna za sve do 1000 ki­lo­gra­ma, a cilj je Ike­ina rje­še­nja uči­ni­ti još dos­tup­ni­ji­ma i pris­tu­pač­ni­ji­ma, bu­du­ći da su kup­ci iz ovog dijela Hr­vat­ske po kup­lje­no trebali po­te­za­ti sve do Za­gre­ba ili ota­mo pla­ća­ti i skup­lju dos­ta­vu. “Otvo­re­njem dos­tav­nog cen­tra u Ri­je­ci ko­rak smo bli­že os­tva­re­nju na­šeg ci­lja da IKEA pro­izvo­de do­dat­no pri­bli­ži­mo na­šim kup­ci­ma i omo­gu­ći­mo im ušte­de. Tre­nu­tač­no smo fo­ku­si­ra­ni na kup­ce na oba­li te do kra­ja ko­lo­vo­za pla­ni­ra­mo otvo­re­nje dos­tav­nog cen­tra u Spli­tu”, na­vo­di me­na­dže­ri­ca lo­gis­ti­ke rob­ne ku­će IKEA Za­greb Suzana Rum­bak Ba­re­tić. Od šved­sko­ga lan­ca tr­go­vi­na na­mje­šta­jem i po­kuć­stvom mo­že­mo oče­ki­va­ti i no­ve objek­te za is­po­ru­ku i pre­uzi­ma­nje ro­be, u slje­de­ćem raz­dob­lju još dva u Hrvatskoj.

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.