‘Pri­ma­nja obrt­ni­ka za­šti­te kao i pla­će’

HOK o Ovr­š­nom za­ko­nu:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

obrt­nič­ka ko­mo­ra (HOK) upu­ti­la je Vla­di, klu­bo­vi­ma zas­tup­ni­ka i Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa pri­jed­lo­ge aman­d­ma­na na Ko­nač­ni pri­jed­log za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Ovr­š­nog za­ko­na u ko­ji­ma me­đu os­ta­lim tra­že da se pri­ma­nja obrt­ni­ka za­šti­te jed­na­ko kao i pla­će rad­nik. Uvje­ra­va­ju da bi se uva­ža­va­njem nji­ho­va pri­jed­lo­ga obrt­ni­ke “na­po­kon do­ve­lo u rav­no­pra­van po­lo­žaj s os­ta­lim fi­zič­kim oso­ba­ma”.

Udru­že­nje obrt­ni­ka, na­ime, tra­ži da sred­stva po­treb­na za uz­dr­ža­va­nje obrt­ni­ka i nje­go­ve obi­te­lji bu­du za­šti­će­na kao i pla­će rad­ni­ka.

“Tre­nut­no je za­kon­ski omo­gu­će­no da se obrt­ni­ci­ma mo­gu ovr­ši­ti sva sred­stva na ra­ču­ni­ma, či­me se u pi­ta­nje do­vo­di eg­zis­ten­ci­ja obrt­ni­ka i čla­no­va nje­go­ve obi­te­lji”, is­ti­ču iz HOKa. Sto­ga tra­že da se da se od ovr­he iz­u­zi­ma dio do­hot­ka ko­ji obrt­nik os­tva­ru­je u vi­si­ni dvi­je tre­ći­ne pro­sječ­ne ne­to pla­će, od­nos­no jed­ne po­lo­vi­ne kod ovr­he za za­kon­sko uz­dr­ža­va­nje te jed­ne če­t­vr­ti­ne kod ovr­he za uz­dr­ža­va­nje dje­te­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.