OSIGURAVAJUĆOJ KU­ĆI

BOJOVIĆ ŽE­LI UDJEL U

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Do­bros­lav Bojović, vlas­nik tvrt­ke Na­pred, pod­nio je Na­rod­noj ban­ci Sr­bi­je (NBS) zah­tjev za iz­da­va­nje su­glas­nos­ti za stje­ca­nje vlas­niš­tva u osiguravajućoj ku­ću Ener­go­pro­jekt Ga­rant či­ji je ve­ćin­ski vlas­nik Ener­go­pro­jekt Hol­ding, po­t­vr­đe­no je Po­li­ti­ci. Pos­tu­pak od­lu­či­va­nja o zah­tje­vu je u to­ku, u skla­du s odred­ba­ma Za­ko­na o osi­gu­ra­nju i nje­go­vih pod­za­kon­skih aka­ta, ka­žu u NBS-u. Oni pod­sje­ća­ju da je odred­ba­ma Za­ko­na o osi­gu­ra­nju pre­dvi­đe­no da svat­ko tko že­li ste­ći udjel u druš­tvu za osi­gu­ra­nje, koje po­dra­zu­mi­je­va i mo­guć­nost utje­ca­ja na uprav­lja­nje, mo­ra osi­gu­ra­ti pret­hod­nu su­glas­nost NBS-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.