Vi­so­ka ci­je­na u Ame­ri­ci

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na Ama­zo­nu 187 do­la­ra za 30 mi­li­li­ra­ta ulja

Ulje od smi­lja iz Her­ce­go­vi­ne u Ame­ri­ci se u ma­lim bo­či­ca­ma od sa­mo pet mi­li­li­ta­ra pro­da­je po ci­je­ni od čak 74 do­la­ra, a uz spe­ci­fi­ka­ci­ju pro­izvo­da ame­rič­ka lje­kar­na za nje­gu ko­že An­ge­li­na na­vo­di da je ulje pro­izvod bilj­ke ubra­ne u div­lji­ni u BiH, ia­ko je smi­lja u div­lji­ni naj­ma­nje. Me­đu­tim, to ne sme­ta pro­da­ji, a jed­na li­tra ulja u toj lje­kar­ni sta­ja­la bi oko 15 ti­su­ća do­la­ra. Ama­zon smi­lje iz BiH nudi ne­što jef­ti­ni­je, ali je i da­lje pri­lič­no sku­po, pla­ća se 187 do­la­ra za 30 mi­li­li­ta­ra ulja.

ONI KO­JI NI­SU IMA­LI SRE­ĆE PRO­DA­LI SU SMI­LJE ZA VR­LO

NI­SKU CI­JE­NE, TEK NE­KO­LI­KO HER­CE­GO­VAČ­KIH DES­TI­LE­RI­JA PLATILO JE KI­LO­GRAM SVJE­ŽE MA­SE OD 2 DO 2,5 MA­RA­KA (8 DO 10 KUNA)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.