RUŠI PRO­DA­JU STANOVA

CENTRALNO GRIJANJE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sta­no­vi s cen­tral­nim gri­ja­njem u Sr­bi­ji se sla­bi­je pro­da­ju. Kup­ci se po­s­ljed­njih go­di­na da­le­ko rje­đe od­lu­ču­ju za ne­kret­ni­ne po­ve­za­ne na to­pla­nu. Raz­log su pre­vi­so­ki ra­ču­ni jer je grijanje na stru­ju i plin da­le­ko jef­ti­ni­je. Ra­ču­ni za plin su u zim­skoj se­zo­ni pri­lič­no vi­so­ki, ali plin­sko gri­ja­nja da­je auto­no­mi­ju vlas­ni­ku sta­na da sam mo­že uprav­lja­ti po­troš­njom. S dru­ge stra­ne, u Sr­bi­ji je ci­je­na stru­je da­le­ko ni­ža ne­go u ve­ći­ni ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.