GRADIT ĆE HOSTEL

NA RAMSKOM JEZERU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Iz Agen­ci­je za lo­kal­ni ra­zvoj op­ći­ne Pro­zor/Ra­ma is­ti­ču da je ne­dos­ta­tak smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta naj­ve­ća koč­ni­ca tu­ris­tič­kog ra­zvo­ja op­ći­ne, ko­ja je pre­poz­na­la taj pro­blem i kre­nu­la u nje­go­vo rje­ša­va­nje. “Op­ći­na je apli­ci­ra­la jed­nim pro­jek­tom pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje pre­ma IPA fon­du i naj­vje­ro­vat­ni­je će­mo do­bi­ti sred­stva ko­ja će bi­ti po­tro­še­na za iz­grad­nju hos­te­la i pra­te­ćih obje­ka­ta”, re­kao je Da­ni­jel Bu­re­čić, ko­or­di­na­tor za tu­ri­zam op­ćin­ske Agen­ci­je za lo­kal­ni ra­zvoj. Na jezeru nema ni ure­đe­nih pla­ža za ku­pa­nje pa su za­miš­lje­ni ne­ki pro­jek­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.