PET, PRI­HO­DI DVA POS­TO

DO­BIT PEPSIJA RASLA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki pre­hram­be­ni div Pep­siCo os­tva­rio je u dru­gom tro­mje­se­čju ne­to do­bit od 2,11 milijardi do­la­ra, što je pet pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju i što se za­hva­lju­je vi­šim ci­je­na­ma bez­al­ko­hol­nih ga­zi­ra­nih pi­ća i gric­ka­li­ca u Sje­ver­noj Ame­ri­ci. Pre­ma pos­lov­nom iz­vješ­ću, Pep­siCo je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju za­bi­lje­žio pri­ho­de od 15,7 milijardi do­la­ra ili 2,1 pos­to vi­še u od­no­su na is­to proš­lo­go­diš­nje raz­dob­lje. Na tr­ži­štu Sje­ver­ne Ame­ri­ke, naj­ve­ćem tr­ži­štu te kom­pa­ni­je, pri­ho­di su na go­diš­njoj ra­zi­ni uve­ća­ni dva pos­to, na 5,24 mi­li­jar­de do­la­ra. Pep­siCo i su­par­nik Co­ca-Co­la Co fo­ku­si­ra­li su se na pro­da­ju ma­njih pa­ki­ra­nja ko­ja do­no­se ve­će mar­že na ra­zvi­je­nim tr­ži­šti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.