TESTOVE NA TRUDNOĆU

IBERIA VI­ŠE NE PRO­VO­DI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Zbog pri­ti­ska vlas­ti i sin­di­ka­ta ko­ji su pos­tu­pak oci­je­ni­li sek­sis­tič­kim, špa­njol­ska zra­ko­plov­na kom­pa­ni­ja Iberia odus­ta­la je od pro­vo­đe­nja tes­to­va na trudnoću bu­du­ćih za­pos­le­ni­ca. Iberia je pro­vo­di­la testove zbog si­gur­nos­nih raz­lo­ga, is­ti­če kom­pa­ni­ja u pri­op­će­nju u ko­jem je obja­vi­la da odus­ta­je od tak­ve prak­se ko­ja je na­iš­la na žes­to­ku osu­du špa­njol­ske jav­nos­ti. Do­du­še, zbog to­ga je do­bi­la i kaz­nu od vlas­ti u iz­no­su 25.000 eura. Iz dru­gog po ve­li­či­ni špa­njol­skog sin­di­ka­ta pri­op­ći­li su ka­ko “nema raz­lo­ga ko­ji bi ta­ko ne­što oprav­dao”.

Zbog si­gur­nos­ti?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.