NO­VI ZA­KON I STRATEGIJA

ZA VI­ŠE NOVCA IZ EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska ima vi­še od 140 stra­te­ških do­ku­me­na­ta na na­ci­onal­noj i oko 100 na lo­kal­noj ra­zi­ni, no ve­ći­na tih strategija ni­je us­kla­đe­na s pro­ra­ču­nom, ne po­du­da­ra se s dru­gim do­ku­men­ti­ma, ne pos­to­ji kon­tro­la pra­će­nja uči­na­ka ili se ne pro­vo­di. Is­tak­nu­la je to mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja Ga­bri­je­la Ža­lac pred­stav­lja­ju­ći no­vi Za­kon o sus­ta­vu stra­te­škog pla­ni­ra­nja i uprav­lja­nja ra­zvo­jem. Na te­me­lju Za­ko­na iz­ra­dit će se Na­ci­onal­na ra­zvoj­na strategija RH do 20230. go­di­ne, što će iz­me­đu os­ta­log omo­gu­ći­ti učin­ko­vi­ti­je pov­la­če­nje novca iz fon­do­va EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.