U Repsly uloženo 1,6 milijuna do­la­ra

Inves­ti­ci­ja Tre­ću run­du vo­dio La­un­c­h­pad Ven­tu­res

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Inves­ti­to­re pri­vu­kao je­dins­tven pro­izvod ko­ji bren­do­vi­ma omo­gu­ću­je da u re­al­nom vre­me­nu pris­tu­pe stva­rim po­da­ci­ma o pro­da­ji na te­re­nu

Gru­pa ame­rič­kih pos­lov­nih an­đe­la okup­lje­nih oko La­un­c­h­pad Ven­tu­rea ulo­ži­la je 1,6 milijuna do­la­ra u hr­vat­ski startup Repsly. Os­ta­li inves­ti­to­ri ko­ji su fi­nan­cij­ski po­dr­ža­li Repsly su La­un­c­hCa­pi­tal, Hub An­gels, Si­deCar An­gels i Com­panyon. Inves­ti­ci­ju će Repsly, ko­ji je ra­zvio mo­bil­ni CRM za te­ren­ske rad­ni­ke, is­ko­ris­ti­ti ka­ko bi po­ja­čao svoj tim u SADu i pri­pre­mio se za ekspanziju. Kao pr­vi ko­rak startup je za sa­vjet­ni­ka upra­ve do­veo Wo­odyja Ben­so­na, part­ne­ra u La­un­c­hCa­pi­ta­lu.

Ben­son ka­že da se u vri­je­me dok se tr­go­vi­na mi­je­nja br­že ne­go ikad Repsly na­šao u je­dins­tve­noj si­tu­aci­ji da po­mog­ne bren­do­vi­ma u skup­lja­nju i ana­li­zi po­da­ta­ka s te­re­na ka­ko bi mo­gli do­ni­je­ti kva­li­tet­ne pos­lov­ne od­lu­ke.

“Uz­bud­lji­vo je bi­ti uklju­čen u ra­zvoj kom­pa­ni­je u ta­ko ra­noj fa­zi ra­zvo­ja, po­seb­no onoj ko­ja je ta­ko čvr­sto pre­da­na pa­ra­dig­mi kon­zum eri­zi­ra­nog kor­po­ra­tiv­nog sof­tve­ra”, ka­že Ben­son.

Repsly je obja­vio da je u tri go­di­ne udvos­tru­čio pri­hod i da je po­čet­kom go­di­ne po­čeo ope­ra­tiv­no po­zi­tiv­no pos­lo­va­ti. Hr­vat­ski startup na­vo­di da sa­da ima ti­su­ću tvrt­ki ko­ris­ni­ka u 70 dr­ža­va. Pri­je dva mje­se­ca je u Za­gre­bu os­ni­vač i di­rek­tor Rep­s­lyja Mar­ko Ko­vač na naj­ve­ćem do­ma­ćem saj­mu pos­lo­va Job Fa­iru svo­jim po­ten­ci­jal­nim za­pos­le­ni­ci­ma u ci­je­los­ti ra­zot­krio pos­lo­va­nje.

Na­veo je da je startup ras­ti po­čeo 2013. Go­di­nu kas­ni­je bi­li su na po­la milijuna do­la­ra pri­ho­da. U 2015. su sko­či­li na mi­li­jun. “Pri­ho­di ko­je sam pri­ka­zao či­ne 80 pos­to na­ših ukup­nih pri­ho­da i pred­stav­lja­ju naš us­pjeh ko­ji smo os­tva­ri­li kroz ka­nal onli­ne pro­da­je. Na­ma je že­lja ras­ti da­lje is­tim tem­pom. No, ni­je is­to ras­ti s mi­li­jun na dva i s če­ti­ri na osam. To traži dru­ga­či­ji pris­tup ta­ko da je ovo što sad ra­di­mo za­pra­vo priprema mom­ča­di za idu­ću se­zo­nu”, ka­že Ko­vač.

Do­da­je da oče­ku­je da će odr­ža­ti pos­to­je­ći tem­po ras­ta ti­je­kom idu­će tri go­di­ne, a po­ten­ci­jal­no i vi­še. To mu je cilj zbog inves­ti­to­ra.

Repsly je di­onič­ko druš­tvo u ko­jem udje­le ima 91 suv­las­nik me­đu ko­ji­ma su čla­no­vi Hr­vat­ske mre­že pos­lov­nih an­đe­la po­put Sa­še Cve­to­je­vi­ća, ame­rič­ki VC fon­do­vi po­put La­un­c­h­Pad Ven­tu­rea i First Be­ve­ra­gea te os­ni­va­či i za­pos­le­ni­ci.

Re­pl­sy je do sa­da pri­mio dvi­je run­de inves­ti­ci­je. Pr­vu od 1,4 milijuna do­la­ra sre­di­nom 2014. go­di­ne. Dru­gu od mi­li­jun do­la­ra sre­di­nom 2015. go­di­ne.

Pre­ma pla­nu, ovu će go­di­nu Repsly za­klju­či­ti s pri­ho­dom od go­to­vo pet milijuna do­la­ra. Broj za­pos­le­nih pak pla­ni­ra po­ve­ća­ti do kra­ja go­di­ne s pos­to­je­ćih 35 za još de­se­tak.

91 suv­las­nik do­sad je ulo­žio u hr­vat­ski startup Repsly ko­ji proizvodi mo­bil­ni CRM

DAVOR VIŠNJIĆ/ PIXSELL

Mar­ko Ko­vač, os­ni­vač i di­rek­tor Rep­s­lyja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.