Afro­di­ta koz­me­ti­ka osvo­ji­la svjet­ska tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Da Ro­ga­ška Sla­ti­na ni­je sa­mo mjes­to zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma i iz­vo­ra vo­de, već i bri­ge o iz­gle­du, do­ka­zu­je Afro­di­ta, slo­ven­ski pro­izvo­đač koz­me­ti­ke ko­ji je pri­su­tan na glo­bal­nim tr­ži­šti­ma. Afro­di­ta ima 140 za­pos­le­ni­ka, a asor­ti­man im bro­ji 600 pro­izvo­da. Ka­ko tvr­di di­rek­to­ri­ca Da­ni­ca Zo­rin Mi­jo­šek, od 1970. go­di­ne us­pješ­no dik­ti­ra­ju koz­me­tič­ke tren­do­ve ko­ris­te­ći pom­no bi­ra­ne eko­lo­ške sas­toj­ke. Čak 20% nji­ho­ve pro­izvod­nje či­ne pro­fe­si­onal­ne li­ni­je na­mi­je­nje­ne wel­l­ness i spa cen­tri­ma, a Gold li­ni­ja ko­ja u se­bi ima čes­ti­ce 24 ka­rat­nog zla­ta naj­pro­da­va­ni­ja je pro­fe­si­onal­na li­ni­ja, tra­ža­na i u Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma. U sklo­pu pro­izvod­nje u Ro­ga­škoj Sla­ti­ni imaju i pro­daj­no mjes­to te be­auty cen­tar na 700 kva­dra­ta u ko­jem uz tret­ma­ne nu­de i us­lu­ge es­tet­ske i zdrav­s­tve­ne der­ma­to­lo­gi­je. Zo­rin Mi­jo­šek is­ti­če ka­ko im je hr­vat­sko tr­ži­šte glav­no na pros­to­ru re­gi­je, a osim na po­li­ca­ma tr­go­vač­kih i dro­ge­rij­skih la­na­ca imaju i tri Afro­di­ta tr­go­vi­ne u ši­rem cen­tru Za­gre­ba.

“Ključ­ni atri­but nam je kva­li­te­ta pro­izvo­da, a za­hva­lju­ju­ći ne­šem web sho­pu pos­ta­li smo glo­bal­ni brend koz­me­ti­ke. Izvo­zi­mo u vi­še od 20 ze­ma­lja, od Ka­na­de do No­vog Ze­lan­da i zem­lje čla­ni­ca EU po­put Ita­li­je, Njemačke i Austrije. No­vi fo­kus za bu­duć­nost nam je na mu­škoj li­ni­ji koz­me­ti­ke i do­dat­nom ra­zvi­ja­nju an­ti­aging seg­men­ta”, po­hva­li­la se Zo­rin Mi­jo­šek.

SILVIJA MUNDA

Da­ni­ca Zo­rin Mi­jo­šek, di­rek­to­ri­ca Afro­di­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.