KU­NA VEĆU PLAĆU

RADNICI TRA­ŽE 300

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Utvor­ni­ci ras­lad­nih ra­s­hlad­nih ure­đa­ja Go­re­nje u Va­lje­vu po­čeo je štrajk oko 600 rad­ni­ka u dru­goj smje­ni, a pro­izvod­nja je obus­tav­lje­na. Za­pos­le­ni tra­že po­ve­ća­nje pla­ća za 5000 di­na­ra (oko 300 ku­na) i po­bolj­ša­nje uvje­ta ra­da jer je tem­pe­ra­tu­ra u pro­izvod­nim ha­la­ma ve­ća od 40 stup­nje­va. U Go­re­nju u Va­lje­vu pla­će u pro­izvod­nji kre­ću se od 200 do 300 eura, a pre­ko­vre­me­ni rad ne pla­ća se re­dov­no, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. Tvor­ni­ca Go­re­nja u Va­lje­vu ima oko 1500 za­pos­le­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.