BURZOVNI INDEKSI U

PADU I DRU­GI DAN

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

Po­la­ko, ali si­gur­no u če­t­vr­tak je kli­zio di­onič­ki in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze pre­ma do­lje da bi se na kra­ju za­us­ta­vio 0,37 pos­to ni­že ne­go dan ra­ni­je. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX je vri­je­dio 1854 bo­da, a CROBEX10 spus­tio se 0,4 pos­to na 1106 bo­do­va. To je već dru­gi uzas­top­ni dan da indeksi sla­be. Lik­vid­nost je os­ta­la na ra­zi­ni iz sri­je­de, pa je pro­tr­go­va­no vri­jed­nos­ni­ca­ma za ma­lo ma­nje od šest milijuna ku­na. Ma­lo ma­nje od po­lo­vi­ce tog pro­me­ta zas­lu­ga je tr­go­va­nja pov­la­šte­nom di­oni­com Adri­sa ko­ja je pri­ku­pi­la 2,8 milijuna ku­na, ali joj je ci­je­na pri to­me os­la­bi­la 0,8 pos­to na 465 ku­na. Iz­da­nje ro­vinj­ske kom­pa­ni­je ujed­no je i je­di­ni “mi­li­ju­naš”. Na lis­ti do­bit­ni­ka prev­la­da­va­li su “gra­đe­vi­na­ri”. Na vr­hu je Ins­ti­tut IGH ko­ji je sko­čio 12,5 pos­to na 295,4 ku­na uz iz­ra­že­ni­ji pro­met od go­to­vo 200.000 ku­na. Od­la­skom u ste­čaj iz­ra­nja­va­ni Vi­adukt već dru­gi dan na bur­zi ras­te, a u če­t­vr­tak se opo­ra­vio do­dat­nih 7,3 pos­to na 35,95 ku­na. S dru­ge stra­ne naš­la se di­oni­ca sla­vons ko­brod­skog Đu­re Đa­ko­vi­ća ko­ji je os­la­bio 4,5 pos­to, a za­us­ta­vio se na 31,5 ku­na. Me­đu­tim, gu­bi­tak vri­jed­nos­ti di­oni­ce ostvaren je na re­la­tiv­no skrom­nom pro­me­tu od 23.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.