Ak­ti­vis­tič­ki ula­ga­či na­mje­ri­li se na Eu­ro­pu

Ula­ze u lo­še, ali i do­bre Ana­li­za Al­va­rez & Mar­sa­la pro­cje­nju­je da će 111 tvrt­ki bi­ti na me­ti ove i idu­će go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - TO­MIS­LAV PILI

Ula­gač­ki ak­ti­vi­zam u po­ras­tu je na ‘sta­rom kon­ti­nen­tu’ zbog eko­nom­skih ne­si­gur­nos­ti i pro­mje­na

Ak­ti­vis­tič­ki inves­ti­to­ri ko­ji ku­pu­ju di­oni­ce ka­ko bi do­ni­je­li pro­mje­ne u pos­lo­va­nje kom­pa­ni­ja sve vi­še ci­lja­ju eu­rop­ske kom­pa­ni­je, s po­seb­nim na­gla­skom na bri­tan­ske, sto­ji u ana­li­zi kon­zul­tant­ske tvrt­ke Al­va­rez & Mar­sal ko­ja je krat­ko bi­la uklju­če­na u res­truk­tu­ri­ra­nje Agro­ko­ra.

U toj su kom­pa­ni­ji ana­li­zi­ra­li 1170 kom­pa­ni­ja i doš­li do za­ključ­ka da će njih 111 ove ili idu­će go­di­ne naj­vje­ro­jat­ni­je bi­ti na me­ti ak­ti­vis­tič­kih ula­ga­ča, po­put inves­ti­cij­skih i mi­ro­vin­skih fon­do­va, pre­no­si u če­t­vr­tak Blo­om­berg. Me­đu nji­ma je vi­še od po­lo­vi­ce bri­tan­skih kom­pa­ni­ja.

Na­ime, ak­ti­vi­zam u di­oni­čar­skim je kru­go­vi­ma u us­po­nu na “sta­rom kon­ti­nen­tu” zbog eko­nom­skih ne­si­gur­nos­ti te teh­no­lo­ških i re­gu­la­tor­nih pro­mje­na. No, Bri­ta­ni­ja je po­seb­no na me­ti zbog inves­ti­tor­skog po­vje­re­nja u pra­vo­sud­ne ins­ti­tu­ci­je te dr­ža­ve i struk­tu­re kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja, is­ti­če se u ana­li­zi.

“Ak­ti­vis­tič­ki pris­tup sve je češ­ći u Eu­ro­pi i to se vi­še ne bi tre­ba­lo sma­tra­ti ne­ubi­ča­je­nim do­ga­đa­jem”, is­ti­če Mal­colm McKen­zie, di­rek­tor lon­don­ske po­druž­ni­ce Al­va­rez & Mar­sa­la. “Upra­ve kom­pa­ni­ja trebaju pre­dvi­dje­ti tak­ve sce­na­ri­je, pri­pre­mi­ti se i po­du­ze­ti pri­prem­ne ak­ci­je”, do­da­je McKen­zie.

Na­jiz­lo­že­ni­je su kom­pa­ni­je iz sek­to­ra ši­ro­ke po­troš­nje, za­tim in­dus­trij­ske kom­pa­ni­je te tvrt­ke ko­je se ba­ve pro­izvod­njom ma­te­ri­ja­la. Pre­ma ana­li­zi, tipične mete ak­ti­vis­tič­kih ula­ga­ča su tvrt­ke ko­je su proživjele značajan pad vri­jed­nos­ti di­oni­ca na bur­zi, povrata na kapital, zarada ili ge­ne­ri­ra­nja gotovine. U tu sku­pi­nu ta­ko­đer ula­ze i tvrt­ke ko­ji­ma su znat­no sko­či­li tro­ško­vi pos­lo­va­nja.

No, ak­ti­vis­tič­ki ula­ga­či ne ci­lja­ju nuž­no sa­mo lo­še kom­pa­ni­je, već i one s do­brim pos­lo­va­njem ka­ko bi im po­mo­gli da bu­du još bo­lje. Dru­gi je za­nim­ljiv na­laz da se znat­no skra­ti­lo vri­je­me od po­čet­ka pos­lov­nih pro­ble­ma u tvrt­ki, pa do pr­vog ula­ska ak­ti­vis­tič­kog ula­ga­ča u vlas­nič­ku struk­tu­ru. Ne­ka­da je to bi­lo na­kon dvi­je go­di­ne, a sa­da je to već na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci, za­klju­ču­je se u ana­li­zi. v

TIPIČNE METE SU TVRT­KE KO­JE SU PROŽIVJELE ZNAČAJAN PAD VRI­JED­NOS­TI DI­ONI­CA NA BUR­ZI, POVRATA NA KAPITAL, ZARADA ILI GE­NE­RI­RA­NJA GOTOVINE

FOTOLIA

Ak­ti­vis­tič­ki ula­ga­či tra­že pro­mje­ne u pos­lo­va­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.