Gra­đe­vi­na­ri na pra­gu snaž­ni­jeg uvo­za rad­ni­ka

Glad za ka­drom zbog no­vih ho­te­la či­ja se grad­nja za­huk­ta­va sve ve­ća

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

S Mi­nis­tar­stvom ra­da ui­me HUP-a pre­go­va­ra Mir­ko Ha­bi­ja­nec, šef Rad­ni­ka ko­ji gra­di za Ma­is­tru i Ja­dran­ku

Do­bri pri­mje­ri pos­lov­ne prak­se kao od­go­vor na po­re­me­ća­je na tr­ži­štu ra­da do­la­ze iz Ma­log Lo­ši­nja i Kri­že­va­ca, što s ob­zi­rom na go­ru­ći iza­zov s ko­ji­ma se su­oča­va­ju pos­lo­dav­ci, po­se­bi­ce oni u dje­lat­nos­ti­ma se­zo­nal­nog ka­rak­te­ra u sek­to­ru tu­riz­ma i gra­di­telj­stva, zna­či i da se ti­ču manj­ka rad­ne sna­ge, sve oči­ti­jeg pro­ble­ma mno­gih pos­lo­da­va­ca.

Gla­vi­na raz­lo­ga po­s­lje­di­ca je ras­tu­ćeg pri­ti­ska u vi­du od­lje­va do­ma­će rad­ne sna­ge pre­ko gra­ni­ce, uglav­nom uvje­to­va­nog ci­je­nom i uvje­ti­ma ra­da, što po­t­vr­đu­ju i u Sin­di­ka­tu gra­di­telj­stva Hr­vat­ske (SGH). No, ka­ko pos­lo­dav­ci mo­gu svo­jim ak­tiv­nos­ti­ma ba­rem djelo- mič­no do­sko­či­ti tom

pro- ble­mu, ako ne i u ci­je­los­ti se po­bri­nu­ti za stva­ra­nje pret­pos­tav­ki za du­go­traj­no za­dr­ža­va­nje rad­ni­ka u svom pos­lov­nom “ba­ze­nu”, po­ka­zu­je se na ri­jet­ko po­zi­tiv­nom pri­mje­ru ho­tel­ske kom­pa­ni­je Ja­dran­ka ho­te­li ko­ja je od­lu­či­la do idu­će se­zo­ne sa­gra­di­ti no­ve smje­štaj­ne ka­pa­ci­te­te za svo­je rad­ni­ke. Ka­ko se doz­na­je, ri­ječ je o rje­še­nju za smje­štaj 150 rad­ni­ka za ko­je je pre­dvi­đen no­vi objekt na lo­ka­ci­ji u Ve­lom Lo­ši­nju, a što se ti­če iz­vo­đe­nja ra­do­va o to­me se tre­nut­no raz­go­va­ra.

Na pro­jek­tu se pre­go­va­ra s Ja­dran­ki­nim du­go­go­diš­njim pos­lov­ni part­ne­rom kri­že­vač­kim Rad­ni­kom, ina­če tvrt­kom ko­ja kao i dru­ge čla­ni­ce HUPU­dru­ge gra­di­telj­stvo stal­no tra­ži da se uve­de red i sta­ne na kraj ne­lo­jal­noj kon­ku­ren­ci­ji.

Nje­zi­no go­diš­nje iz­vješ­će po­ka­zu­je da je vje­što pa­ri­ra­la pro­ble­mi­ma ko­ji su po­to­pi­li po­la gra­đe­vin­skog sek­to­ra od po­čet­ka kri­ze, a bi­lan­ca i to da pod zad­nje os­tva­ru­je zna­čaj­ne sto­pe ras­ta pri­ho­da, od 50 pos­to pa i vi­še (oko 350 mil. kn la­ni, dok je kon­so­li­di­ra­na bi­lan­ca iz­nad 400 mil. kn).

Ta­ko­đer, is­pod ‘ra­da­ra’ je i po­da­tak da je Rad­nik vlas­nik udje­la od oko 7% u tvrt­ki Zrač­no pris­ta­ni­šte na Ma­lom Lo­ši­nju, kao i to da je vlas­nik bo­ga­te ma­te­ri­jal­ne i fi­nan­cij­ske imo­vi­ne ne­kret­ni­ne, pos­tro­je­nja i opre­ma, udje­li u po­ve­za­nim druš­tvi­ma i di­oni­ce dru­gih tvrt­ki, kre­di­ti, po­zaj­mi­ce i vlas­ti­te di­oni­ce.

Ašto se co­re biz­ni­sa ti­če, tre­nut­no je Rad­nik naj­pri­sut­ni­ji u Is­tri, ve­za­no uz ve­li­ke tu­ris­tič­ke inves­ti­ci­je. S Kam­gra­dom je ak­ti­van u 1/3 pos­la na gra­di­li­štu Ho­tel Par­ka s 5* u ko­ji Ma­is­tra ula­že vi­še od po­la mi­li­jar­de ku­na, a rok je do slje­de­će se­zo­ne.

Ka­ko nam je ka­zao pred­sjed­nik Upra­ve Rad­ni­ka ko­ji je i naj­ve­ći di­oni­čar (pre­ko 40%) Mir­ko Ha­bi­ja­nec, ujed­no i di­rek­tor na­ve­de­ne HUPo­ve Udru­ge, na je­sen će za­po­če­ti ra­do­vi u Ve­lom Lo­ši­nju na smje­štaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma za Ja­dran­ki­ne za­pos­le­ni­ke. No, u re­ali­za­ci­ju će i no­va Ja­dran­ki­na ho­tel­ska inves­ti­ci­ja od 20ak mi­li­ju­na eura u pro­ši­re­nje Vi­ta­lity Ho­te­la Pun­ta s 80 no­vih so­ba i naj­ma­nje 4 zvjez­di­ce.

Ha­bi­ja­nec je is­pred Udru­ge do­dat­no sto­ga, kao i po­tak­nut sta­njem u sek­to­ru, u ve­li­koj ak­ci­ji za son­di­ra­nje te­re­na za­po­čeo raz­go­vo­re s pred­stav­ni­ci­ma Vla­de, kon­kret­ni­je Mi­nis­tar­stva ra­da ka­ko bi svi gra­đe­vi­na­ri ko­je sa za­vr­šet­kom tu­ris­tič­ke se­zo­ne če­ka­ju no­vi gra­di­telj­ski pos­lo­vi ima­li do­volj­no rad­ne sna­ge za no­ve ak­tiv­nos­ti. “Gra­di­telj­stvo je pos­ta­lo se­zon­sko, i dok ima tu­ris­tič­kih inves­ti­ci­ja mi stu­pa­mo na sce­nu, a za to su nam po­treb­ni no­vi mo­de­li”, iz­ja­vio je Ha­bi­ja­nec za Pos­lov­ni dnev­nik ot­kri­va­ju­ći da je na proš­lo­tjed­nom sas­tan­ku u Mi­nis­tar­stvu ra­da to bi­la glav­na te­ma.

Pre­ma vi­še iz­vo­ra ri­ječ je o vi­še od 2000 do­dat­nih rad­nih do­zvo­la, iako će i to bi­ti pre­ma­lo pre­ma is­ka­za­nim po­tre­ba­ma. U tom kon­tek­s­tu naj­av­lju­je se i da Hrvatska in­ten­ziv­no ra­di na za­klju­či­va­nju spo­ra­zu­mu o upu­ći­va­nju rad­ni­ka iz BiH (de­ta­ši­ra­nje) to je bi­la jed­na od važ­nih gos­po­dar­skih te­ma iz ne­dav­nih po­li­tič­kih raz­go­vo­ra dvi­je dr­ža­ve, a po mo­de­lu ka­kav je Hrvatska ima­la s Nje­mač­kom pri­je na­šeg ula­ska u EU.

Uto­li­ko, pro­blem s manj­kom rad­ni­ka ove je­se­ni ne bi tre­ba­la ima­ti do­ma­ća gra­đe­vin­ska in­dus­tri­ja u ve­li­koj mje­ri, a taj smjer i hit­nost u rje­ša­va­nju po­t­vr­di­la nam je pred­sjed­ni­ca SGH Ja­sen­ka Vuk­šić ko­ja ka­že ka­ko Sin­di­kat na­čel­no po­dr­ža­va do­dat­ni uvoz rad­ne sna­ge, ali pod uvje­ti­ma da se uve­du kri­te­ri­ji za pos­lo­dav­ce ko­ji bi do­bi­va­li te rad­ni­ke te da se po­štu­je gran­ski ko­lek­tiv­ni ugo­vor.

No­vi model o ko­jem je ri­ječ donijet će, po­jaš­nja­va pak Ha­bi­ja­nec, mo­guć­nost ugovaranja s BiHa tvrt­kom kao kooperantom za poslove na projektima u Hr­vat­skoj za domaćeg glav­nog iz­vo­đa­ča ta­ko da će do­bi­ti rad­ne do­zvo­le za rad­ni­ke u od­no­su na kon­kret­no gra­di­li­šte. U tom smje­ru odvi­ja­ju se i raz­go­vo­ri s MUPom. To zna­či i da bi sva­ka hrvatska gra­đe­vin­ska tvrt­ka do­bi­la pra­vo na uvoz rad­ni­ka ko­ji bi bio odre­đen pre­ma bro­ju vlas­ti­tih rad­ni­ka ko­je za­poš­lja­va, a ne po sis­te­mu tko se pr­vi ja­vi, taj mo­že is­ko­ris­ti­ti u ci­je­los­ti ras­po­lo­ži­vu kvo­tu.

“Po tom mo­de­lu do­pri­no­si bi se pla­ća­li u ma­tič­noj dr­ža­vi rad­ni­ka (BiH), a po­re­zi u Hr­vat­skoj, dok je na­ro­či­to važ­no što će in­s­pek­ci­ja ra­da kon­tro­li­ra­ti is­pla­ću­ju li se pla­će i na­šim rad­ni­ci­ma i uve­ze­nim rad­ni­ci­ma iz de­ta­šma­na po ta­ri­fa­ma iz Ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra ko­ji je na sna­zi za gra­đe­vin­ski sek­tor”, ka­že Ha­bi­ja­nec.

Na­ja­ve za ras­po­dje­lu do­dat­nih kvo­ta is­klju­či­vo pre­ma kri­te­ri­ji­ma te uz tran­s­pa­rent­nost sus­ta­va mo­ra­le bi po­mo­ći svi­ma, sla­žu se i dru­gi ve­li­ki gra­đe­vi­na­ri, pa je­dan su­go­vor­nik za ilus­tra­ci­ju na­vo­di da bi to zna­či­lo da tvrt­ka ko­ja ima 400 svo­jih za­pos­le­ni­ka mo­že do­bi­ti još oko 80 do­zvo­la za uve­ze­ne rad­ni­ke (iz­me­đu 15 i 20% u od­no­su na svo­je rad­ni­ke) ko­ji mo­gu ra­di­ti ci­je­lu go­di­nu, dok bi ‘ od­zvo­ni­lo’ tvrt­ka­ma bez vlas­ti­tih rad­ni­ka ko­je stva­ra­ju po­mut­nju na tr­ži­štu.

NO­VI MODEL DONIJET ĆE MO­GUĆ­NOST UGOVARANJA S TVRT­KOM IZ BIH KAO KOOPERANTOM ZA POSLOVE NA PROJEKTIMA U HR­VAT­SKOJ ZA DOMAĆEG GLAV­NOG IZ­VO­ĐA­ČA

FOTOLIA

GO­RAN JAKUŠ/ PIXSELL

Mir­ko Ha­bi­ja­nec, pred­sjed­nik HUP-Udru­ge gra­di­telj­stva i pred­sjed­nik Upra­ve tvrt­ke Rad­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.