Bez Op­ti­mi­nog pri­pa­ja­nja H-1, us­lu­ge bi nji­ho­vim ko­ris­ni­ci­ma bi­le upit­ne >>

Mi­re­la Še­šer­ko, čla­ni­ca Upra­ve Op­ti­ma te­le­ko­ma za teh­ni­ku, o si­tu­aci­ju na hr­vat­skom te­le­kom tr­ži­štu, ak­vi­zi­ci­ji H-1 te­le­ko­ma, ra­zvo­ju teh­no­lo­gi­ja i pri­mje­ni no­vih rje­še­nja, te od­no­su i po­dr­š­ci ko­ris­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TANJA IVANČIĆ/VL teh­no@ve­cer­nji.net

Ko­ris­nič­ka po­dr­ška je ono što Op­ti­mu či­ni raz­li­či­tom, sad su nam u fo­ku­su po­tre­be pos­lov­nih ko­ris­ni­ka

Mi­re­la Še­šer­ko čla­ni­ca je Upra­ve Op­ti­ma te­le­ko­ma za teh­ni­ku, jed­na od po­kre­ta­či­ca eks­pan­zi­je ICT pos­lo­va­nja na hr­vat­skom tr­ži­štu. Raz­go­va­ra­li smo o sta­nju na te­le­kom tr­ži­štu, po­zi­ci­ji Op­ti­me i ak­vi­zi­cji H1 te­le­ko­ma, te dalj­njim pla­no­vi­ma.

Op­ti­ma Te­le­kom pod uprav­lja­njem je HT-a, ak­vi­zi­ra­li ste H1, pri­li­ka za ra­zvoj u re­le­vant­nog te­le­kom igra­ča je tu, ka­ko vi­di­te Op­ti­mu na tr­ži­štu?

Op­ti­ma je jed­na od ne­ko­li­ci­ne tvrt­ki u Hr­vat­skoj ko­ja je, na­kon pred­ste­čaj­ne na­god­be, ne sa­mo op­s­ta­la na tr­ži­štu, već je, uz re­dov­no iz­vr­ša­va­nje svih svo­jih obve­za i bit­no oja­ča­la po­zi­ci­ju na tr­ži­štu. Uprav­lja­nje od HTa omo­gu­ći­lo nam je sta­bi­li­za­ci­ju pos­lo­va­nja, a pre­uzi­ma­njem H1 Te­le­ko­ma vi­di­mo pros­tor za do­dat­no du­go­roč­no po­ve­ća­nje vri­jed­nos­ti kom­pa­ni­je. Op­ti­ma i H1 su vr­lo slične kom­pa­ni­je ko­je nude slične us­lu­ge. Upra­vo je zbog to­ga uočen značajan sinergijski po­ten­ci­jal ko­ji će nam osi­gu­ra­ti smanjenje troškova i po­ve­ća­nje pos­lov­ne efi­kas­nos­ti. Kroz ovo pri­pa­ja­nje vi­di­mo pros­tor za stva­ra­nje jed­ne sta­bil­ne i snaž­ne, tr­žiš­no re­le­vant­ne tvrt­ke, ko­ja će pred­stav­lja­ti kva­li­tet­nu op­ci­ju za ko­ris­ni­ke te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih us­lu­ga.

Sa­mo pri­pa­ja­nje važ­no je i iz po­zi­ci­je ko­ris­ni­ka H1 us­lu­ga, ko­ji će nas­ta­vi­ti neo­me­ta­no ko­ris­ti­ti svo­je us­lu­ge, a što bi bi­lo upit­no da do ak­vi­zi­ci­je ni­je doš­lo. Na­da­lje, Op­ti­ma će kroz raz­mje­nu naj­bo­ljih prak­si i zna­nja s ko­le­ga­ma iz H1 nas­ta­vi­ti ula­ga­nja ka­ko bi­smo ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ći­li naj­bo­lja rje­še­nja i us­lu­ge, bez po­ve­ća­nja ci­je­na. Na­kon što se pri­pa­ja­nje pro­ve­de i poč­nu ko­ris­ti­ti svi sinergijski po­ten­ci­ja­li, vi­di­mo sta­bil­nu i ja­ku Op­ti­mu, što pred­stav­lja do­dat­nu ga­ran­ci­ju is­pu­nje­nja obve­za iz pred­ste­čaj­ne na­god­be obi­ju kom­pa­ni­ja, ali i kao do­bru pri­li­ku za po­vrat po­vje­re­nja inves­ti­to­ra.

S ob­zi­rom na ra­zvoj teh­no­lo­gi­je, ali i že­lje ko­ris­ni­ka, što Op­ti­mu či­ni raz­li­či­tom od kon­ku­ren­ci­je?

Po­dru­čje gdje se Op­ti­ma za­si­gur­no di­fe­ren­ci­ra od kon­ku­ren­ci­je jest ko­ris­nič­ka po­dr­ška. Uprav­lja­nje za­do­volj­stvom ko­ris­ni­ka sve je važ­ni­ji seg­ment sva­kog us­pješ­nog te­le­kom ope­ra­to­ra. Uko­li­ko že­li­mo za­dr­ža­ti pos­to­je­će i pri­vu­ći no­ve ko­ris­ni­ke, na­me­će nam se po­tre­ba stal­ne pri­la­god­be no­vim okol­nos­ti­ma na tr­ži­štu, od stal­ne op­ti­mi­za­ci­je us­lu­ga do po­drob­nog pra­će­nja po­tre­ba i na­vi­ka ko­ris­ni­ka. S jed­na­kom paž­njom od­no­si­mo se pre­ma no­vim kao i pre­ma pos­to­je­ćim ko­ris­ni­ci­ma i os­lu­šku­je­mo nji­ho­ve po­tre­be, ta­ko smo i pr­vi uve­li ve­zu bez obve­za. Is­te se fi­lo­zo­fi­je dr­ži­mo i ka­da su u pi­ta­nju na­ši pos­lov­ni ko­ris­ni­ci. Nje­gu­ju­ći in­di­vi­du­alan pris­tup sva­kom ko­ris­ni­ku, ra­zvi­ja­mo jed­nos­tav­na i pri­la­go­đe­na rje­še­nja ko­ji­ma ko­ris­ni­ci­ma di­rek­t­no olak­ša­va­mo pos­lo­va­nje. Osim te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih us­lu­ga, u fo­ku­su nam je i ra­zvoj ICT seg­men­ta. Ta­ko smo za­okru­ži­li po­nu­du, a ko­ris­ni­ci­ma mo­že­mo za­do­vo­lji­ti sve nji­ho­ve po­tre­be u sfe­ri te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih i IT us­lu­ga.

Do­sad ste u ka­ri­je­ri bi­li uglav­nom na vi­so­kim po­zi­ci­ja­ma u ICT seg­men­tu. Ko­li­ko je Op­ti­ma za­gra­bi­la u taj dio?

ICT sek­tor već je odav­no pre­poz­nat kao va­žan po­kre­tač gos­po­dar­skog ra­zvo­ja. Ra­di se o iz­nim­no po­tent­nom seg­men­tu, a po­seb­no kad se umre­ža­va s os­ta­lim seg­men­ti­ma, kao što su te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je. Ko­ris­te­ći do­sa­daš­nja zna­nja i is­kus­tva u Op­ti­mi smo po­čet­kom 2016. po­kre­nu­li ra­zvoj ICT seg­men­ta. Ti­me smo do­dat­no pro­ši­ri­li po­nu­du pos­lov­nim ko­ris­ni­ci­ma te us­pos­ta­vi­li ko­ris­nič­ki ori­jen­ti­ra­nu or­ga­ni­za­ci­ju ka­ko bi­smo osi­gu­ra­li što lak­še i efi­kas­ni­je ko­ri­šte­nje na­ših pro­izvo­da, a ti­me i omo­gu­ći­li bo­lje pos­lo­va­nje ko­ris­ni­ci­ma. Sa­da smo već de­be­lo za­gra­bi­li na to tr­ži­šte i os­tva­ru­je­mo od­lič­ne re­zul­ta­te. Sa svo­jim smo us­lu­ga­ma pri­sut­ni u mno­gim hr­vat­skim tvrt­ka­ma, od ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća, re­no­mi­ra­nih tvrt­ki, pres­tiž­nih ho­tel­skih la­na­ca do dr­žav­nih us­ta­no­va. Nji­ma je iz­nim­no bit­na ap­so­lut­no po­uz­da­na us­lu­ga i po­dr­ška, a ko­je im Op­ti­ma mo­že osi­gu­ra­ti.

Zna­či li to da će­te se posvetiti, ka­da se ra­di o ovom seg­men­tu, vi­še pre­ma pos­lov­nim ko­ris­ni­ci­ma?

Jed­na­ko se fo­ku­si­ra­mo i na pri­vat­ne i na pos­lov­ne ko­ris­ni­ke. Me­đu­tim, či­nje­ni­ca je da pos­lov­ni ko­ris­ni­ci ima­ju znat­no ve­će po­tre­be i zah­tje­ve u ICT seg­men­tu od pri­vat­nih ko­ris­ni­ka. Zbog to­ga je i naš fo­kus u ovom di­je­lu ve­ći na pos­lov­ne ko­ris­ni­ke i nji­ho­ve po­tre­be. S re­no­mi­ra­nim part­ne­ri­ma ra­zvi­li smo či­tav niz ICT us­lu­ga i rje­še­nja ko­ji­ma smo u mo­guć­nos­ti po­di­ći pos­lo­va­nje sva­kog pos­lov­nog ko­ris­ni­ka na vi­šu ra­zi­nu. Po­naj­vi­še vo­di­mo ra­ču­na da im tro­ško­vi ko­ri­šte­nja tak­vih rje- še­nja i teh­no­lo­gi­ja ne bu­du te­ret ne­go alat za una­p­rje­đe­nje pos­lo­va­nja ko­ji će im sma­nji­ti pos­lov­ne ri­zi­ke i stvo­ri­ti pros­tor za ušte­de i rast. U slu­ča­ju po­seb­nih po­tre­ba ko­ris­ni­ka, kre­ira­ju se po­seb­na ICT rje­še­nja ka­ko bi svi in­di­vi­du­al­ni zah­tje­vi bi­li za­do­vo­lje­ni. Na­ši struč­nja­ci ba­ve se i sa­vje­to­va­njem, ana­li­zom pos­lo­va­nja i pos­to­je­će in­fras­truk­tu­re. To nam je te­melj za di­zajn op­ti­mal­nih rje­še­nja ko­ja ra­zvi­ja­mo u su­rad­nji s part­ne­ri­ma. Ko­ris­ni­ci­ma, uz im­ple­men­ta­ci­ju rje­še­nja, pružamo i besplatnu edukaciju i po­dr­šku 24 sa­ta sva­ki dan. Tak­vim pris­tu­pom, an­ga­žman ko­ris­ni­ka sve­den je na mi­ni­mum što mu omo­gu­ća­va da u pot­pu­nos­ti os­ta­ne po­sve­ćen svo­joj pri­mar­noj dje­lat­nos­ti.

Ka­kav je omjer pri­ho­da kad se go­vo­ri o seg­men­tu ko­ris­ni­ka?

Iako smo iz­u­zet­no ja­ki u seg­men­tu pri­vat­nih ko­ris­ni­ka, mo­gu slo­bod­no re­ći da smo i je­dan od vo­de­ćih pru­ža­te­lja us­lu­ga pos­lov­nim ko­ris­ni­ci­ma, a što do­ka­zu­ju i tr­žiš­ni udje­li Op­ti­ma Te­le­ko­ma, a vi­še od 40 pos­to pri­ho­da os­tva­ru­je se iz pos­lov­nog seg­men­ta.

Pre­ma ne­kim iz­bo­ri­ma vi ste me­đu 50 naj­u­tje­caj­ni­jih že­na ICT-a u Hr­vat­skoj. Ka­ko gle­da­te na po­lo­žaj že­na u IT-u?

Iz is­kus­tva mo­gu re­ći da je po­lo­žaj že­na i mu­ška­ra­ca u ITu jed­nak. Raz­li­ka je što je že­na u ci­je­loj ICT in­dus­tri­ji ma­nje, iako se omjer sva­ke go­di­ne sve vi­še iz­jed­na­ču­je. Op­ti­ma je do­bar pri­mjer jer je udio že­na iz­nim­no vi­sok i na vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma i ge­ne­ral­no. U Upra­vi je situacija rav­no­prav­na, aiu či­ta­voj kom­pa­ni­ji je omjer go­to­vo jed­nak. U teh­nič­kim odje­li­ma je još uvi­jek ve­ći udio mu­ških ko­le­ga, vi­še zbog raz­li­ka u pre­fe­ren­ci­ja­ma kod oda­bi­ra za­ni­ma­nja.

PRUŽAMO 24-SATNU BESPLATNU EDUKACIJU I PO­DR­ŠKU PA SE TVRT­KA MO­ŽE POSVETITI SVOJEM PRIMARNOM POS­LU

OP­TI­MA I H1 SU VR­LO SLIČNE KOM­PA­NI­JE KO­JE NUDE SLIČNE US­LU­GE. UOČEN JE ZNAČAJAN SINERGIJSKI PO­TEN­CI­JAL KO­JI ĆE NAM SMA­NJI­TI TRO­ŠKO­VE I POVEĆATI EFIKASNOST

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.