Tu­ži­te­lji­ma na­mje­štaj ma­de in Le­po­gla­va

Zgra­da E Kaz­ne­ni odjel Op­ćin­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva u objek­tu vri­jed­nom 18 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Ra­di­oni­ca u Le­po­glav­skoj kaz­ni­oni­ci u vr­hu je tzv. biz­ni­sa iza re­še­ta­ka, u ovoj go­di­ni pri­ho­di su iz­no­si­li 4,5 mi­li­ju­na ku­na

Zgra­da E na­mi­je­nje­na za po­tre­be smje­šta­ja Kaz­ne­nog odje­la Op­ćin­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva u Za­gre­bu sa svo­jih 128 pra­vo­sud­nih duž­nos­ni­ka i služ­be­ni­ka se­li se u no­ve pros­to­re u Sel­skoj uli­ci 2 ko­ja je proš­log tjed­na sve­ča­no otvo­re­na.

Pre­ma objaš­nje­nju Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa dio je “Vo­zar­ske vo­jar­ne”, mom­čad­ske zgra­de iz­gra­đe­ne po­čet­kom proš­log sto­lje­ća te je pod za­šti­tom kon­zer­va­tor­ske stru­ke. Objekt je os­tao unu­tar iz­vor­nih ga­ba­ri­ta, osim do­grad­nje ulaz­nog di­je­la i re­kons­truk­ci­je kro­vi­šta na za­pad­nom pro­če- lju. Ra­do­vi su za­po­če­li u stu­de­nom 2015., upo­rab­na do­zvo­la is­ho­đe­na je 13. lip­nja ove go­di­ne, dok je ukup­na vri­jed­nost iz­ve­de­nih ra­do­va iz­no­si­la 18,27 mi­li­ju­na ku­na, a vri­jed­nost opre­me 576.345 ku­na, uklju­ču­ju­ći PDV. Zgra­da je oprem­lje­na na­mje­šta­jem Ve­li­nac, jed­ne od vo­de­ćih do­ma­ćih tvrt­ki za opre­ma­nje pos­lov­nih pros­to­ra, no dio opre­me za ovo tu­ži­telj­stvo iz­ra­đen je i u ra­di­oni­ci Kaz­ni­oni­ce u Le­po­gla­vi, sto­ji u od­go­vo­ru ko­ji smo od­bi­li iz pra­vo­sud­nog re­so­ra.

Spret­ni za­tvo­re­ni­ci

Ina­če, na­ve­de­na kaz­ni­oni­ca sa sje­ve­ra Hr­vat­ske, uz onu u Val­tu­ri, u od­no­su na os­ta­le la­ni je pred­nja­či­la po efi­kas­nos­ti u spe­ci­fič­nom seg­men­tu “biz­ni­sa iza re­še­ta­ka” od­nos­no pro­da­ji pro­izvo­da i ro­ba te pru­ža­nje us­lu­ga od stra­ne za­tvo­re­ni­ka, pa i su­rad­nji s već ni­zom kom­pa­ni­ja ta­ko da su pri­ho­di od ra­da ta­moš­njih za­tvo­re­ni­ka pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci- ma za pr­vo po­lu­go­di­šte 2016. iz­no­si­li 4,5 mi­li­ju­na ku­na.

Pro­jek­t­nu do­ku­men­ta­ci­ju za zgra­du “E” iz­ra­dio je Za­vod za ar­hi­tek­tu­ru Ar­hi­tek­ton­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, s ti­me da je glav­na pro­jek­tan­ti­ca. Ves­na Mi­kić te je i pro­jek­tant­ski nad­zor za nas­ta­vak ra­do­va ta­ko­đer ugo­vo­ren s na­ve­de­nom ar­hi­tek­ti­com. Na­ime, ra­do­ve je pr­vot­no još 2011. za­po­čeo iz­vo­di­telj INGGRAD, za­gre­bač­ka tvrt­ka s ko­jom je ka­ko na­vo­de Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa ra­ski­nu­lo Ugo­vor.

Gra­đe­vin­ski kon­zor­ci­ja

Kao iz­vo­di­telj ra­do­va u nas­tav­ku nas­tu­pa­la je za­jed­ni­ca po­nu­di­te­lja: u njoj su bi­li za­gre­bač­ke tvrt­ke Eding i Eli­com te tvrt­ka iz Me­tal­be­ne­ton iz Sv. Kri­ža Za­čre­tje. Gra­đe­vin­ski nad­zor oba­vi­lo je druš­tvo Jur­con­pro­ject iz Zagreba. Za glav­ni gra­đe­vin­ski nad­zor bio je za­du­žen Zdrav­ko Jur­čec, a re­vi­den­ti su bi­li Jo­sip Ba­ri­čić, u od­no­su na me­ha­nič­ku ot­por­nost i sta­bil­nost te Želj­ko Su­šić, u od­no­su na za­šti­tu od bu­ke.

G. STANZL/PIXSELL

Mi­nis­tar pra­vo­su­đa i glav­ni dr­žav­ni od­vjet­nik obi­la­ze Zgra­du E

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.