M SAN naj­ve­ći, a Eric­sson NT naj­ve­ći iz­voz­nik

IT sek­tor Vo­de­ća kom­pa­ni­ja po pri­ho­di­ma la­ni pre­ma­ši­la Atlan­tic, DM, Cro­atia Air­li­nes i Va­la­mar

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

MSAN gru­pa naj­ve­ća je IT kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj, a Eric­sson Ni­ko­la Tes­la naj­ve­ći iz­voz­nik ITa, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj za 2016. go­di­nu što ga je na­pra­vi­la tvrt­ka Bis­no­de, ko­ja uprav­lja sa ser­vi­som Pos­lov­na Hrvatska.

M SAN gru­pa je, una­toč pa­du pri­ho­da od 6,18 pos­to u 2016. go­di­ni na 1,67 mi­li­jar­di ku­na, os­ta­la naj­ve­ći igrač u bran­ši. Us­po­red­be ra­di, M SAN i da­lje ima ve­ći pri­hod od kom­pa­ni­ja kao što su Atlan­tic, DM, Cro­atia Air­li­nes i Va­la­mar.Tvrt­ka je la­ni po­ve­ća­la ne­to do­bit s 22,6 na 24,4 mi­li­ju­na ku­na, a broj za­pos­le­nih sa 125 na 128.

Pri­hod po za­pos­le­no­me u M SANu i da­lje je me­đu naj­ve­ći­ma u Hr­vat­skoj. La­ni je iz­no­sio 13,1 mi­li­jun ku­na. Iz­voz M SAN gru­pe la­ni je sma­njen s 532,1 na 470,3 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no za 11,6 pos­to. Eric­sson Ni­ko­la Tes­la, iako je dru­ga po ve­li­či­ni IT kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj i da­lje je naj­ve­ći iz­voz­nik ITa. La­ni je kom­pa­ni­ja za­bi­lje­ži­la rast i pri­ho­da i iz­vo­za. Pri­hod joj je po­ras­tao za 18,5 pos­to na 1,6 mi­li­jar­di ku­na, a iz­voz za 31,6 pos­to na 1,12 mi­li­jar­di ku­na.

Ne­to do­bit Eric­sso­na NT la­ni se po­ve­ća­la za 22,2 pos­to na 109,6 mi­li­ju­na ku­na, dok se broj za­pos­le­nih sma­njio s 2141 na 2052 struč­nja­ka.

Sti­po Ma­tić, vlas­nik M SAN gru­pe (u sre­di­ni)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.