‘VRHOVNI SUD RH JE U VR­LO TE­ŠKOJ SI­TU­ACI­JI’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­sjed­nik Vr­hov­no­ga su­da Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Đu­ro Se­ssa us­t­vr­dio je u su­bo­tu na­ve­čer da je Vrhovni sud Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske u vr­lo te­škoj si­tu­aci­ji te da sud­ci, za­ko­no­no­dav­na i iz­vr­š­na vlast, mo­ra­ju uči­ni­ti sve da Vrhovni sud do­đe u si­tu­aci­ju da sta­bi­li­zi­ra sud­sku prak­su, te oci­je­nio da pro­duk­tiv­nost ni­je kva­li­te­ta Vr­hov­no­ga su­da već ga sp­rje­ča­va u sta­bi­li­za­ci­ji sud­ske vlas­ti. “Pro­duk­tiv­nost Vr­hov­no­ga su­da ni­je kva­li­te­ta ne­go sp­rje­ča­va Vrhovni sud da sta­bi­li­zi­ra sud­sku prak­su”, oci­je­nio je Se­ssa gos­tu­ju­ći u Dnev­ni­ku Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je (HRT). Na pi­ta­nje ko­ji će mu bi­ti pri­ori­te­ti u ra­du, Se­ssa je od­go­vo­rio ka­ko sma­tra da pred­sjed­nik Vr­hov­no­ga su­da mo­ra na pr­vo­me mjes­tu bi­ti pred­sjed­nik svo­ga su­da, a on­da pred­stav­lja­ti sud­be­nu vlast kao tak­vu, od­nos­no da “ne bu­de pred­sjed­nik svih pred­sjed­ni­ka”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.