Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja s naj­ve­ćim sma­nje­njem ra­sho­da

Pro­ra­čun Za 412 mil. ku­na ma­nje ra­sho­de MF-a u pr­va če­ti­ri mje­se­ca naj­zas­luž­ni­ji su ni­ži ka­mat­ni tro­ško­vi, dok su za mi­li­jar­du ku­na po­ve­ća­nja u re­so­ru po­ljo­pri­vre­de ‘kri­ve’ ra­ni­je is­pla­te su­bven­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­ra­čun­ski ra­sho­di u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne os­tva­re­ni su u iz­no­su 39,55 mi­li­jar­di ku­na ili 30,8 pos­to cje­lo­go­diš­nje­ga pla­na. U pr­voj tre­ći­ni go­di­ne, dak­le, di­na­mi­ka iz­vr­še­nja pro­ra­ču­na u cje­li­ni je u plan­skim ok­vi­ri­ma. U od­no­su na proš­lu go­di­nu ra­sho­di su ve­ći za 1,44 mi­li­jar­de ku­na, a u znat­noj mje­ri to je po­s­lje­di­ca ne­što ra­ni­jih is­pla­ta su­bven­ci­ja po­ljo­pri­vre­di, ko­je su pri­do­ni­je­le i vi­šoj ra­zi­ni de­fi­ci­ta u pr­vom kvar­ta­lu. Pre­ma iz­vje­šta­ju o iz­vr­še­nju pro­ra­ču­na po mi­nis­tar­stvi­ma da­le­ko naj­ve­će go­diš­nje po­ve­ća­nje ra­sho­da, za vi­še od mi­li­jar­du ku­na, u pr­va je 4 mje­se­ca ima­lo Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de.

Ove je go­di­ne, na­ime, već u ve­lja­či is­pla­će­na ve­li­ka tran­ša od 1,3 mi­li­jar­de ku­na tih su­bven­ci­ja (u ožuj­ku dalj­njih 200 mil.), dok su la­ni zna­čaj­ni­je is­pla­te evi­den­ti­ra­ne tek od trav­nja pa je u pr­va če­ti­ri lanj­ska mje­se­ca na su­bven­ci­je otiš­lo 886 mil. ku­na. Dru­go naj­ve­će po­ve­ća­nje ra­sho­da, za 374 mi­li­ju­na, bi­lo je kod Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, no po­tro­še­nih 4,7 mi­li­jar­di ku­na pred­stav­lja ma­nje od tre­ći­ne nje­go­va pla­na za 2017. Naj­ve­ći pos­tot­ni rast (96%) bi­lje­ži Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke, s 417 mil. ku­na ra­sho­da, što je 17 pos­to nje­go­va go­diš­nje­ga pla­na.

Na­su­prot to­me, iz­da­ci Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja bi­lje­že naj­ve­ći go­diš­nji pad, a to se uve­li­ke mo­že pri­pi­sa­ti ma­njim tro­ško­vi­ma ka­ma­ta po dr­žav­nom du­gu. U če­ti­ri mje­se­ca MF je os­tva­ri­lo ne­pu­nih 6 mi­li­jar­di ku­na ra­sho­da, od­nos­no 412 mi­li­ju­na ku­na ma­nje ne­go la­ni. Do­bar dio ra­sho­da MFa, a ti­me i nji­ho­va sma­nje­nja, od­no­si se na “os­ta­le iz­dat­ke dr­ža­ve”, u če­mu su naj­ve­ći oni za ser­vi­si­ra­nje dr­žav­nog du­ga. Mi­nis­tar­stvo obra­ne do kra­ja trav­nja po­tro­ši­lo je 1,18 ml­rd. ku­na, što je 159 mi­li­ju­na vi­še no la­ni, ali i 27 pos­to pla­na za ci­je­lu 2017. go­di­nu. Na tra­gu pro­ra­čun­skih pro­jek­ci­ja za­sad je i Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva s 3,15 mi­li­jar­di ku­na ra­sho­da (60 vi­še ne­go la­ni), što je pri­bliž­no tre­ći­na nje­go­va ovo­go­diš­njeg pro­ra­ču­na ko­ji još uvi­jek ne uklju­ču­je HZZO. No, s ob­zi­rom na sta­nje du­go­va u bol­nič­kom sus­ta­vu oči­to je ne­iz­bjež­na no­va run­da sa­na­ci­je. Os­ta­je vi­dje­ti ka­ko će se ona odra­zi­ti na pro­ra­čun.

B.S./Vi/PIX

Ra­sho­di Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva za­sad sa­mo 2% ve­ći, ali tek tre­ba rje­ša­va­ti du­go­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.