Kroz Split za vi­kend proš­lo 100 ti­su­ća lju­di

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vi­še od sto ti­su­ća put­ni­ka sti­glo je u Split ili otiš­lo iz nje­ga u dru­ge des­ti­na­ci­je ovo­ga vi­ken­da, u ko­jem je do sa­da za­bi­lje­žen do­la­zak i od­la­zak čak 200 zra­ko­plo­va i 40 pu­to­va­nja mo­rem, doz­na­je se u ne­dje­lju u Zrač­noj i Tra­jek­t­noj lu­ci Split. Vo­di­telj pro­met­no-teh­nič­kog sek­to­ra Zrač­ne lu­ke Split Ma­te Mel­van iz­ja­vio je ka­ko će ti­je­kom dva da­na vi­ken­da na nji­ho­vu pis­tu sle­tje­ti i po­le­tje­ti ukup­no 200 zra­ko­plo­va s 52 ti­su­će put­ni­ka iz svih di­je­lo­va svi­je­ta.

Gu­žva u lu­ka­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.