U ban­kar­skim kru­go­vi­ma odahnuli na najnovije izmjene Ovršnog za­ko­na

Dimna zavjesa Za 20.000 ku­na ne­is­pla­ti­va ovr­ha, ra­di­je će­mo pro­da­va­ti kre­di­te tre­ćim stra­na­ma, ka­žu ban­ka­ri

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Za­bra­na ovr­he na je­di­noj ne­kret­ni­ni ko­ja, da je usvo­je­na, bi u pi­ta­nje do­ve­la bu­duć­nost stam­be­nog kre­di­ti­ra­nja, ne­će vri­je­di­ti

Pu­no bu­ke ni­za­što – tim bi se ri­je­či­ma mo­gle su­mi­ra­ti izmjene Ovršnog za­ko­na ko­je je Sa­bor iz­gla­sao u pe­tak i oti­šao na ljet­ni ras­pust. Od za­ko­na ko­ji je mje­se­ci­ma iz­a­zi­vao kons­ter­na­ci­ju u ban­ka­ma zbog na­ja­ve za­bra­ne ovr­he na je­di­noj ne­kret­ni­ni, a gra­đa­ni­ma pod­gri­ja­vao na­du da će ubla­ži­ti pro­blem ovr­ha zbog di­za­nja neo­vr­ši­vog di­je­la pla­će s dvi­je tre­ći­ne na tri če­t­vr­ti­ne te za­bra­ne ovr­he na ne­kret­ni­ni za glav­ni­cu ma­nju od 20.000 ku­na, za­sad je iz­gled­no je­di­no da bi se mo­gle ubr­za­ti pro­da­je kre­di­ta gra­đa­na tvrt­ka­ma za na­pla­tu du­go­va.

Ključ­na bo­ja­zan za ban­ke, za­bra­na ovr­he na je­di­noj ne­kret­ni­ni ko­ja, da je usvo­je­na, bi u pi­ta­nje do­ve­la bu­duć­nost stam­be­nog kre­di­ti­ra­nja, ne­će vri­je­di­ti za te kre­di­te. Za­ko­nom se pro­pi­su­je da kli­jent ban­ke i da­lje mo­že pot­pi­sa­ti iz­ja­vu kod jav­nog bi­ljež­ni­ka da pris­ta­je upi­sa­ti za- log na ne­kret­ni­nu, bez ko­je je te­ško iz­gled­no da će mu ijed­na ban­ka uop­će odo­bri­ti stam­be­ni kre­dit. Budući da je u jav­nos­ti upra­vo ta mje­ra naj­av­lji­va­na kao vr­sta so­ci­jal­ne za­šti­te i da­la je naj­vi­še me­dij­skog pros­to­ra iz­mje­na­ma za­ko­na, is­pa­da da će država za­šti­ti baš onaj sloj kli­je­na­ta ko­ji­ma ne tre­ba upis za­lo­ga, od­nos­no naj­bo­ga­ti­je kli­jen­te. “Vla­da po­di­la­zi Mos­to­vim bi­ra­či­ma, a su­će stav­no se u Ovr­š­nom za­ko­nu ne mi­je­nja ni­šta. Bi­lo bi bo­lje da se na­pra­vio kom­plet­no no­vi zakon”, ko­men­ti­rao nam je je­dan vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni ban­kar. Po­di­za­nje neo­vr­ši­vog di­je­la pla­će s dvi­je tre­ći­ne na tri če­t­vr­ti­ne, struč­nja­ci poz­drav­lja­ju s as­pek­ta so­ci­jal­ne za­šti­te naj­u­gro­že­ni­jih gra­đa­na. No, ho­će li se ta mje­ra, ko­jom se de fac­to ban­ka­ma ogra­ni­ča­va mo­guć­nost na­pla­te i po­ve­ća- va, pre­li­ti u vi­še ka­ma­te na dio kre­di­ta u po­nu­di? “Ta mje­ra je ra­zum­lji­va, ali ona ide u smje­ru po­di­za­nja mo­ral­nog ha­zar­da kod di­je­la kli­je­na­ta. Tro­šak ri­zi­ka ugra­đu­je se u ci­je­nu kre­di­ta”, ka­že naš su­go­vor­nik. S dru­ge stra­ne, do­da­je, gra­đa­ni su naj­u­red­ni­ji seg­ment ot­pla­te pa, uz kon­ku­ren­ci­ju me­đu ban­ka­ma, u ovom tre­nu te­ško oče­ki­va­ti ve­ći rast ci­je­na kre­di­ta. Naj­ve­ći im­pakt mo­gla bi do­ni­je­ti za­bra­na ovr­he na ne­kret­ni­ni kod neo­si­gu­ra­nih kre­di­ta zbog du­ga či­ja je glav­ni­ca ma­nja od 20.000 ku­na. “Im­pli­ci­ra­na pri­jet­nja pro­da­jom ne­kret­ni­ne kli­jen­ta ako ne vra­ti dug, dje­lu­je mo­ti­vi­ra­ju­će na ured­nost ot­pla­te.

Bez tog ins­tru­men­ta po­ve­ća­va se ri­zik na­pla­te, a ka­ko se ne is­pla­ti zbog 20.000 ku­na du­ga po­kre­ta­ti ma­ši­ne­ri­ju ovr­ha, re­al­no je da će ban­ke di­na­mič­ni­je po­če­ti pro­da­ju lo­šeg por­t­fe­lja gra­đa­na tre­ćim stra­na­ma. Na­še je da se ba­vi­mo kre­di­ti­ra­njem, a net­ko dru­gi utje­ri­va­njem du­go­va ne­ured­nih pla­ti­ša”, za­klju­ču­je naš su­go­vor­nik. Po­s­ljed­nja an­ke­ta o kre­dit­noj ak­tiv­nos­ti ba­na­ka ko­ju pro­vo­di HNB po­ka­za­la je ka­ko ban­ke nas­tav­lja­ju po­pu­šta­ti kre­dit­ne uvje­te gra­đa­ni­ma i tvrt­ka­ma. Iz­nim­ka su je­di­no ve­li­ka po­du­ze­ća, vje­ro­jat­no uve­za­na s Agro­ko­rom, ko­ji­ma je u dru­gom tro­mje­se­čju go­di­ne pri­teg­nu­ta kre­dit­na sla­vi­na. Ho­će li se i u ko­joj mje­ri po­s­ljed­nje izmjene Ovršnog za­ko­na, ko­je će di­je­lom ban­ka­ma za­ve­za­ti ru­ke pri na­pla­ti po­tra­ži­va­nja, pre­li­ti u ci­je­ne i dos­tup­nost kre­di­ta baš u ti­je­ku no­vog va­la re­eva­lu­aci­je por­t­fe­lja po­ve­za­nog s kon­cer­nom, vi­djet će se već na re­zul­ta­ti­ma an­ke­ta­ma idu­ćih kvar­ta­la.

FOTOLIA

Zakon bi mo­gao ubr­za­ti pro­da­ju lo­ših kre­di­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.