Pla­zo­nić: ‘Do­vr­še­tak grad­nje no­ve pul­ske bol­ni­ce do kra­ja 2018.’

Op­ti­mi­zam Rav­na­te­lji­ca bol­ni­ce Ire­na Hr­stić vje­ru­je ka­ko će no­va bol­ni­ca ima­ti do­volj­no li­ječ­ni­ka ‘na­ro­či­to ako se bu­du vra­ti­li svi spe­ci­ja­li­zan­ti’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­sjed­nik Po­vje­rens­tva za pra­će­nje i re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta iz­grad­nje no­ve pul­ske Op­će bol­ni­ce Želj­ko Pla­zo­nić u pe­tak je u ime Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva no­vi­na­ri­ma iz­ja­vio ka­ko ra­do­vi na iz­grad­nji no­ve bol­ni­ce do­bro na­pre­du­ju, pa se mo­že oče­ki­va­ti do­vr­še­tak grad­nje do kra­ja 2018. “Iz­nim­no sam za­do­vo­ljan ka­ko na­pre­du­ju ra­do­vi. Oni su re­zul­tat us­pješ­ne su­rad­nje svih invol­vi­ra­nih u iz­grad­nju, a prem­da je do­vr­še­tak grad­nje naj­av­ljen ra­ni­je, re­al­no oče­ku­jem da će to bi­ti do kra­ja 2018. ”, ka­zao je Pla­zo­nić. Do­dao je da su ra­do­vi u za­vr­š­noj fa­zi te je u pla­nu na­bav­ka me­di­cin­ske opre­me. Pa­ra­lel­no se, ka­že, ra­di na vi­še seg­me­na­ta te naj­av­lju­je ka­ko bi usko­ro tre­ba­li za­po­če­ti i ra­do­vi na fa­sa­da­ma, pa ti­me gra­đa­ni ko­nač­no do­bi­ti per­cep­ci­ju ra­do­va ko­ji su u ti­je­ku. “Ono što naj­vi­še ne­dos­ta­je pul­skoj bol­ni­ci, gra­đa­ni će do­bi­ti u no­voj”, is­tak­nu­la je rav­na­te­lji­ca pul­ske Op­će bol­ni­ce Ire­na Hr­stić i iz­vi­jes­ti­la ka­ko pri­tom mis­li na no­ve me­to­de ra­da, no­va bol­ni­ca će ima­ti neo­p­hod­nu mag­net­nu re­zo­nan­cu, pu­no moć­ni­ji CT, en­do­skop­ski ul­tra­zvuk, a bi­ti će uklju­če­na i in­ter­vent­na kar­di­olo­gi­ja. Na upit ho­će li no­va bol­ni­ca ima­ti do­volj­no li­ječ­ni­ka, rav­na­te­lji­ca je od­go­vo­ri­la ka­ko vje­ru­je da ho­će, na­ro­či­to ako se bu­du vra­ti­li svi spe­ci­ja­li­zan­ti.

DUŠKO MARUŠIĆ/

No­va bol­ni­ca u iz­grad­nji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.