Za ja­ča­nje po­du­zet­nič­kih cen­ta­ra 368 mi­li­ju­na ku­na

Bes­po­vrat­no Po­ti­ca­ji za bo­lje pos­lov­no okru­že­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pot­pred­sjed­ni­ca

Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta Mar­ti­na Da­lić do­di­je­li­la je 23 od­lu­ke o fi­nan­ci­ra­nju, iz pro­gra­ma Ra­zvoj pos­lov­ne in­fras­truk­tu­re, za 23 pro­jek­ta u 15 žu­pa­ni­ja, vri­jed­ne go­to­vo 449,4 mi­li­ju­na ku­na. Pot­po­re su vi­še od 368,7 mi­li­ju­na ku­na, za ra­zvoj i po­bolj­ša­nje po­du­zet­nič­ke pos­lov­ne in­fras­truk­tu­re cen­ta­ra, in­ku­ba­to­ra, znans­tve­no­teh­no­lo­ških par­ko­va... i za po­ve­ća­nje bro­ja pro­izvo­da i us­lu­ga. Naj­ve­ći iz­nos bes­po­vrat­nog nov­ca, od 20 mi­li­ju­na ku­na, do­bi­li su pro­jek­ti ko­je su pri­ja­vi­li gra­do­vi Ši­be­nik, Trilj, Bi­ograd na mo­ru i Vin­kov­ci, te Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ska i Za­dar­ska žu­pa­ni­ja. Vi­še od 19 mi­li­ju­na ku­na ide za pro­jek­te ra­zvoj­nih agen­ci­ja Si­sač­ko­mos­la­vač­ke i Ši­ben­skok­nin­ske žu­pa­ni­je, gra­do­va Sa­mo­bor i Li­pik, op­ći­ne An­tu­no­vac, split­skog teh­no­lo­škog par­ka te in­dus­trij­skog par­ka u No­voj Gra­di­ški. Iz­no­si­ma od 10 do 19 mi­li­ju­na po­du­pi­ru se pro­jek­ti ra­zvoj­nih agen­ci­ja Zagreba i Ši­ben­skok­nin­ske žu­pa­ni­je, gra­do­va Otok i Po­že­ga, Me­đi­mur­ske i Lič­ko­senj­ske žu­pa­ni­je. Pro­jek­ti Gra­da Ku­ti­ne i tvrt­ke Ino­va­tiv­ni Za­dar do­bi­li su po 6 mi­li­ju­na ku­na, a pro­jek­ti Kri­že­vač­kog po­du­zet­nič­kog cen­tra i osječ­kog Te­ra Teh­no­po­li­sa 1,5 i go­to­vo 2 mi­li­ju­na ku­na pot­po­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.