Plo­di­ne na Ja­dra­nu za­pos­li­le 101 rad­ni­ka

U Rab i Tro­gir ulo­ži­li 7 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ši­re­nje tr­go­vač­kog lan­ca Plo­di­ne po hr­vat­skoj oba­li osi­gu­ra­lo je po­sao na 101 no­vog rad­ni­ka. Otva­ra­nje no­vih tr­go­vi­na na oto­ku Ra­bu i u Tro­gi­ru ova je kom­pa­ni­ja broj pro­daj­nih mjes­ta za­okru­ži­la na 80, s tim da je u Dal­ma­ci­ji ri­ječ o njih 11, dok ih je na oto­ci­ma šest. Iz kom­pa­ni­je pre­ci­zi­ra­ju da se no­vi su­per­mar­ket na Ra­bu, ko­ji je iz­gra­đen po naj­no­vi­jim stan­dar­di­ma Plo­di­na, pros­ti­re na 2000 če­tvor­nih me­ta­ra, dok je Tro­gir­ski ne­što ve­ći ima 2600 kva­dra­ta. Iz Plo­di­na is­ti­ču ka­ko je otva­ra­nje no­vih lo­ka­ci­ja dio nji­ho­ve stra­te­gi­je ši­re­nja ma­lo­pro­daj­ne mre­že di­ljem Hr­vat­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.