POGON ZA PRERADU RIBE ZADRUGE ISTRA, OD 14 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ri­bar­ska za­dru­ga Istra u pos­lov­noj zo­ni Ka­šte­lirLa­bin­ci otvo­ri­la je no­vi pogon za preradu ribe i mor­skih or­ga­ni­za­ma, vri­je­dan 14 mi­li­ju­na ku­na. Pos­tro­je­nje omo­gu­ća­va pro­izvod­nju s raz­no­vr­s­nim stup­njem fi­na­li­za­ci­je, od obra­de ribe, pre­ko so­lje­nja i ma­ri­ni­ra­nja, do dim­lje­nja, pe­če­nja i ku­ha­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.