ZAGORSKI MLINCI ZAŠTIĆENI, SLJE­DE­ĆE ZAŠTITA UNU­TAR EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagorski mlinci od­lu­kom Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de zaštićeni su oz­na­kom zem­ljo­pis­nog po­dri­je­tla, a idu­ći ko­rak je zaštita u EU, zah­tjev je pos­lan i rje­še­nje se oče­ku­je do kra­ja go­di­ne, na­vo­de iz Udru­ge Tra­di­ci­ja Za­gor­ja. U Kra­pin­sko­za­gor­skoj žu­pa­ni­ji za­šti­će­ne mlin­ce ra­di če­ti­ri pro­izvo­đa­ča, 400 to­na go­diš­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.