Pro­mje­nom obra­zov­nog sus­ta­va do ve­ćeg IT ka­dra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

S ob­zi­rom na da je u Hr­vat­skoj, ali i u kon­tek­s­tu EU ma­njak struč­nja­ka za in­for­ma­tič­ke teh­no­lo­gi­je, ka­ko se u Op­ti­mi no­si­te s ka­drom, od­nos­no ko­li­ki je vaš IT odjel?

Is­ti­na je da je po­traž­nja za ICT struč­nja­ci­ma iz­u­zet­no ve­li­ka zbog iz­nim­no ve­li­kih mo­guć­nos­ti teh­no­lo­gi­je i, sa­mim ti­me, vr­lo br­zog ra­zvo­ja i ši­re­nja teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja. Ka­ko bi mo­gli za­do­vo­lji­ti bu­du­će po­tre­be tr­ži­šta za ICT struč­nja­ci­ma, iz­u­zet­no je bit­no ra­di­ti na br­žem i ve­ćem stva­ra­nju i ra­zvo­ju ICT ka­dro­va pro­mje­nom i osu­vre­me­nji­va­njem obra­zov­nog sus­ta­va. Što se ti­če Op­ti­mi­nog ti­ma, sa za­do­volj­stvom mo­gu re­ći da u ti­mu ima­mo vr­hun­ske struč­nja­ke. Ima­mo sna­žan tim i, una­toč iz­a­zo­vi­ma na tr­ži­štu, vjerujem da će ta­ko os­ta­ti i u bu­duć­nos­ti. Di­na­mič­na smo kom­pa­ni­ja, ras­te­mo i na­pre­du­je­mo, at­mo­sfe­ra je od­lič­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.