Au­toh­to­ni do­živ­ljaj Slo­ve­ni­je u Po­mo­ni

Ima­nje U sklo­pu gos­po­dar­stva pla­ni­ra­ju otvo­ri­ti tr­go­vi­nu s eko­lo­škim pro­izvo­di­ma iz vlas­ti­te pro­izvod­nje i po­drum u ko­jem će pred­sta­vi­ti slo­ven­sko vi­no­go­rje i 50-ak vi­na­ra, te mu­zej

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Se­osko gos­po­dar­stvo Po­mo­na u Ro­ga­škoj Sla­ti­ni kon­cep­tom smje­šta­ja u ru­ral­nom am­bi­jen­tu, autoh­to­nim je­li­ma i vi­nom sve vi­še osva­ja tu­ris­te iz ci­je­log svi­je­ta. Ka­ko ka­že Jan­ko Zu­pa­nec, vlas­nik Po­mo­ne, ono što tu­ris­te odu­še­vi je mir ko­ji lo­ka­ci­ja pru­ža. Ot­krio je ka­ko je ime gos­po­dar­stvu dao u čast Po­mo­ni, bo­gi­nji vo­ća i voć­nja­ka. Na­rav­no, u sklo­pu gos­po­dar­stva Zu­pa­nec ima i voć­njak u ko­jem ima 3000 sta­ba­la kru­ša­ka i ne­što ma­lo ja­bu­ka i šlji­va. Vo­će ko­ris­ti za pro­izvod­nju do­ma­ćih eko­lo­ških so­ko­va i dže­mo­va ko­je pos­lu­žu­je gos­ti­ma na ima­nju. Osim smje­štaj­nih je­di­ni­ca, Po­mo­na ima i vanj­sku sa­unu i ba­zen, a Zu­pa­nec tvr­di ka­ko je ti­me htio pos­ti­ći da s gos­ti što du­lje za­dr­že kod njih i da se mo­gu pot­pu­no opus­ti­ti, “kao u ra­ju”. Naj­vi­še gos­ti­ju do­la­zi im iz Ru­si­je i okol­nih ze­ma­lja po­put Ukra­ji­ne, te ze­ma­lja čla­ni­ca EU i SAD-a. “Pla­ni­ra­mo na­pra­vi­ti mu­zej u sta­roj ku­ći mog dje­da i 90 pos­to ra­do­va već je go­to­vo”, ka­že Zu­pa­nec. Osim to­ga, u pla­nu je i otva­ra­nje tr­go­vi­ne u sklo­pu ima­nja u ko­joj će pro­da­va­ti eko dže­mo­ve, su­še­no vo­će, li­ker i ra­ki­je te so­ko­ve iz vlas­ti­te pro­izvod­nje.

“U po­dru­mu is­pod sta­re ku­će pla­ni­ram pred­stav­lja­ti vi­na­re slo­ven­skog vi­no­gor­ja. Iz­lo­žit će­mo po dvi­je sor­te od sva­kog vi­na­ra uz ma­pu Slo­ve­ni­je sa svim vi­no­gra­dar­skim po­dru­čji­ma i vi­na­ri­ja­ma. Ta­ko će gos­ti od­mah zna­ti gdje još mo­gu ići i ku­ša­ti vi­no. Tak­vih vi­na­ra ko­ji nude i smje­štaj ima pe­de­se­tak u oko­li­ci”, za­klju­ču­je Zu­pa­nec.

SILVIJA MUNDA

Osim smje­štaj­nih je­di­ni­ca, Po­mo­na ima i vanj­sku sa­unu i ba­zen

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.