TRUMP UDARIO NA ŠPA­NJOL­SKE MASLINE

Dam­ping Mi­nis­tar­stvo tr­go­vi­ne otvo­ri­lo is­tra­gu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TOMISLAV PILI

Ame­rič­ka vla­da sum­nja da se masline uvo­ze u SAD po ni­žoj ci­je­ni ne­go što je u Špa­njol­skoj

Na uda­ru ame­rič­ke ad­mi­nis­tra­ci­je na­kon ki­ne­skog če­li­ka, mek­sič­kih auto­mo­bi­la te ka­nad­skih bal­va­na naš­le su se sa­da i špa­njol­ske masline. Ta­moš­nje mi­nis­tar­stvo tr­go­vi­ne za­po­če­lo je kra­jem proš­lo­ga tjed­na is­tra­gu da li špa­njol­ski pro­izvo­đa­či kr­še pra­vi­la slo­bod­ne tr­go­vi­ne dam­pin­škim ci­je­na­ma svo­jih mas­li­na.

Ina­če, ovo je već 51. is­tra­ga uvoz­ne ro­be ko­ju je ad­mi­nis­tra­ci­ja po­kre­nu­la od Trum­po­va pre­uzi­ma­nja pred­sjed­nič­ke duž­nos­ti u si­ječ­nju ove go­di­ne. Ka­ko na­vo­di CNN, mi­nis­tar­stvo sma­tra ka­ko su špa­njol­ske masline jef­ti­ni­je u SA­Du ne­go u ma­tič­noj dr­ža­vi što bi zna­či­lo da su do­ma­ći pro­izvo­đa­či na uda­ru ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je iz Eu­ro­pe.

Važ­no je na­gla­si­ti ka­ko se ne ra­di o zna­čaj­nom tr­ži­štu proš­le je go­di­ne Ame­ri­ka uvez­la mas­li­na iz Špa­njol­ske za 71 mi­li­jun do­la­ra. Pre­ma pri­op­će­nju mi­nis­tar­stva, is­tra­ga se fo­ku­si­ra na ci­je­ne mas­li­na te da li špa­njol­ski pro­izvo­đa­či do­bi­va­ju su­bven­ci­je ko­je se mo­gu sma­tra­ti ne­do­pu­šte­ni­ma u tr­žiš­noj utak­mi­ci.

Is­tra­gu je po­tak­nu­la pri­ja­va Ko­ali­ci­je za po­šte­nu tr­go­vi­nu mas­li­na­ma či­ji su čla­no­vi, me­đu os­ta­li­ma, i tvrt­ke Bel­lCar­ter Fo­ods i Mus­co Fa­mily Oli­ve. Iz­vr­š­ni di­rek­tor Bel­lCar­te­ra Tim Car­ter iz­ja­vio je ne­dav­no ka­ko su špa­njol­ske masline oz­bilj­no ugro­zi­le pos­lo­va­nje tvrt­ke ko­joj je na če­lu. Do­dao je da je ame­rič­ka in­dus­tri­ja mas­li­na na vr­hun­cu ima­la 20 pre­ra­đi­va­ča i 1100 uz­ga­ji­va­ča, dok da­nas ra­de sa­mo dva pre­ra­đi­va­ča i 890 uz­ga­ji­va­ča.

Fe­lix Mus­co, pr­vi čo­vjek tvrt­ke Mus­co Fa­mily Oli­ve pad ame­rič­kog mas­li­nar­stva na­zvao je “bol­nim”. Te dvi­je tvrt­ke pred­la­žu da se uve­du ca­ri­ne na uvoz mas­li­na od 78 do vr­to­gla­vih 223 pos­to. Re­zul­ta­ti pre­li­mi­nar­ne is­tra­ge o špa­njol­skim mas­li­na­ma oče­ku­ju se do kra­ja go­di­ne, po­ru­či­lo je mi­nis­tar­stvo.

FOTOLIA

Uvoz špa­njol­skih mas­li­na vri­je­di 71 mi­li­jun do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.