Sk­la­di­šta - naj­ve­će azij­sko ula­ga­nje

Us­pon e-tr­go­vi­ne Ki­ne­ski kon­zor­cij za 12 mi­li­jar­di do­la­ra ku­pio lo­gis­tič­ku kom­pa­ni­ju GLP

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tvrt­ka Glo­bal Lo­gis­tic Pro­per­ti­es (GLP), ko­ja iz­najm­lju­je sk­la­di­šta kom­pa­ni­ja­ma za in­ter­net­sku pro­da­ju po­put Ama­zo­na i Ali­ba­be, bit će pro­da­na ki­ne­skom kon­zor­ci­ju za 11,7 mi­li­jar­di do­la­ra. Kup­nja GLPa, či­je je sje­di­šte u Sin­ga­pu­ru, od stra­ne ki­ne­skog kon­zor­ci­ja bi­ti će jedno od naj­ve­ćih pri­vat­nih ula­ga­nja u Azi­ji uop­će.

GLP uprav­lja s 55 mi­li­ju­na če­tvor­nih me­ta­ra lo­gis­tič­kih pos­tro­je­nja u SA­Du, Ki­ni, Ja­pa­nu i Bra­zi­lu. Pos­lo­va­nje kom­pa­ni­je je snaž­no po­ras­lo us­po­nom in­ter­net­ske tr­go­vi­ne, ko­ja je po­tak­nu­la po­traž­nju za su­vre­me­nim skla­di­šti­ma. Pos­lu­je s oko 4000 ko­ris­ni­ka i os­ta­lih kli­je­na­ta. GLP os­tva­ru­je oko dvi­je tre­ći­ne svog pri­ho­da u Ki­ni gdje uži­va vo­de­ći po­lo­žaj na tr­ži­štu. Ki­ne­ski kon­zor­cij je sas­tav­ljen od ne­ko­li­ko ki­ne­skih ula­ga­ča, uklju­ču­ju­ći Bank of Chi­na, inves­ti­cij­ske kom­pa­ni­je Ho­pu i Hil­l­ho­use Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment, me­đu či­jim ula­ga­či­ma je i os­ni­vač Ali­ba­be Jack Ma.

GLP POS­LU­JE S OKO 4000 KO­RIS­NI­KA, A ME­ĐU NJI­MA SU I AMAZON TE KI­NE­SKI TRGOVAC ALIBABA

GLP uprav­lja s 55 mi­li­ju­na če­tvor­nih me­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.