LAŽIRANJE U MERCEDESU ZA SA­DA BEZ DOKAZA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Institucije u Nje­mač­koj ko­je is­tra­žu­ju da li je u Mer­ce­de­so­ve di­zel­ske mo­to­re ugra­đen sof­tver za lažiranje emi­si­ja is­puš­nih pli­no­va do sa­da ni­su naš­li do­ka­ze ko­ji bi to po­t­vr­di­li, iz­ja­vio je u pe­tak glas­no­go­vor­nik vla­de. Ma­ga­zin Spi­egel obja­vio je bez na­vo­đe­nja iz­vo­ra ka­ko u agen­ci­ji za pro­met KBA vje­ru­ju da je Mer­ce­des ugra­đi­vao ta­kav sof­tver te da vje­ru­ju da će to i do­ka­za­ti. Upi­ta­ni za ko­men­tar na­pi­sa u Spi­ege­lu, iz KBA su po­ru­či­li ka­ko tre­ba pri­če­ka­ti obja­vu re­zul­ta­ta is­tra­ge. Pod­sje­ti­mo, Mer­ce­des je u če­t­vr­tak od­ba­cio tvrd­nje da je na eu­rop­skom i ame­rič­kom tr­ži­štu pro­dao vi­še od mi­li­jun auto­mo­bi­la s di­zel­skim mo­to­rom ko­ji is­pu­šta­ju vi­še štet­nih tva­ri od dek­la­ri­ra­nih emi­si­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.