Div s Wall Stre­eta priv­la­či IT-ov­ce krat­kim hla­ča­ma

U Gol­d­man Sac­h­su opu­šte­ni­ja odje­ća

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ka­ko bi pos­tao po­želj­ni­ji pos­lo­da­vac u utr­ci s teh­no­lo­škim kom­pa­ni­ja­ma, ame­rič­ka ban­ka Gol­d­man Sac­hs ubla­ži­la je kru­ti ban­kar­ski na­čin odi­je­va­nja za svo­je in­for­ma­tič­ko osob­lje. U do­pi­su ko­je je di­rek­tor za in­for­ma­ti­ku Eli­sha Wi­esel pos­lao za­pos­le­ni­ci­ma sto­ji ka­ko će IT odjel uves­ti opu­šte­ni na­čin odi­je­va­nja. Od za­pos­le­ni­ka se tra­ži ma­lo oz­bilj­ni­ja odje­ća sa­mo ako ima­ju sas­tan­ke s kli­jen­ti­ma. Krat­ke ma­ji­ce i hla­če sa­da su do­zvo­lje­ne za oko 8000 Gol­d­ma­no­vih in­for­ma­ti­ča­ra, ko­li­ko pe­ta ame­rič­ka ban­ka po imo­vi­ni glo­bal­no za­poš­lja­va. Gol­d­man, kao i os­ta­le ban­ke s Wall Stre­eta, po­ku­ša­va bi­ti po­želj­ni­ji pos­lo­da­vac za IT struč­nja­ke u od­no­su na Go­ogle, Amazon i Fa­ce­bo­ok ko­ji nje­gu­ju opu­šte­ni­ju kor­po­ra­tiv­nu kul­tu­ru i ma­nje kru­ti model uprav­lja­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.