Ko­ri­šte­nje druš­tve­nih me­di­ja i pro­ziv­ke tre­ba uči­ti od is­tin­skih li­de­ra, a ne ama­te­ra

Po­vod za ak­ci­ju Po­sr­nu­li kon­cern tre­bao bi bi­ti po­vod za obra­čun s ne­lik­vid­noš­ću i na­vi­kom ne­pla­ća­nja do­bav­lja­ča, za obra­čun s dr­žav­nim po­go­do­va­njem po­du­zet­ni­ci­ma, ši­re i do­dje­lom po­ti­ca­ja za po­ljo­pri­vre­du, na­vod­nja­va­nje i slič­nim od­lu­ka­ma ko­je su oči­gled

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - VLA­DI­MIR NIŠEVIĆ vla­di­mir.ni­se­vic@pos­lov­ni.hr

Uda­naš­njem po­li­tič­kom di­skur­su, a ni­je to obi­ljež­je sa­mo Hr­vat­ske ne­go i ve­ćeg di­je­la za­pad­nog svi­je­ta, pre­vi­še se jef­ti­nih po­ena skup­lja ne­ute­me­lje­nim i opas­nim iz­ja­va­ma (te­za­ma) ko­je pu­no vi­še od­ma­žu i za­ga­đu­ju druš­tve­ni di­skurs od jed­nos­tav­nog ne­či­nje­nja ni­če­ga.

Ni­je to no­va po­jav­nost, ali proš­log tjed­na ne­ka­ko je baš iz­ra­zi­to za­po­sje­la me­dij­ski pros­tor Hr­vat­ske. Uz niz kri­vih iz­ja­va i po­te­za, od po­greš­nih ucje­na iz­bo­rom us­tav­nih su­da­ca od stra­ne opor­be, pre­ko nas­tu­pa ministra zdrav­s­tva ko­ji ma­lo vra­ća pa ma­lo ne HZZO u dr­žav­nu riz­ni­cu, naj­iz­ra­zi­ti­je su bljes­nu­la dva is­tu­pa onaj Mos­tov­ca Sla­ve­na Do­bro­vi­ća i onaj ministra po­ljo­pri­vre­de To­mis­la­va To­lu­ši­ća.

Uzor Oba­ma ili Trump?

Pr­vi je za­ku­hao po­ma­lo na­iv­no na­pa­da­ju­ći ministra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća oko kre­di­ti­ra­nja Agro­ko­ra da bi se na kra­ju mo­rao jav­no is­pri­ča­ti, ne­iz­rav­no na­šte­tiv­ši svo­jim nas­tu­pom ne sa­mo se­bi već i svo­joj političkoj stran­ci ko­joj ubi­ja vje­ro­dos­toj­nost na ko­ju se to­li­ko vo­le po­zi­va­ti. Ali ni­je to ni to­li­ki pro­blem ko­li­ko či­nje­ni­ca ka­ko se oko Agro­ko­ra sve ma­nje vo­de kons­truk­tiv­ni raz­go­vo­ri, a sve vi­še jef­ti­ni po­li­tič­ki. To­me oko ta­ko važ­nog gos­po­dar­skog pi­ta­nja za dr­ža­vu ne bi smje­lo bi­ti mjes­ta. Ho­će li sa­da pos­lo­va­nje kon­cer­na is­tra­ži­va­ti je­dan, dva ili bez­broj od­bo­ra u ovom tre­nut­ku je ma­nje važ­no od pi­ta­nja što će­mo iz do­sa­daš­njeg pos­lo­va­nja Agro­ko­ra na­uči­ti. Pre­ciz­ni­je re­če­no, tko kod že­li zablistati na političkoj, ali i ši­roj sce­ni vi­še od jed­nog mandata tre­bao bi kre­nu­ti u ute­me­lje­ni­je pos­tup­ke od pro­ziv­ke ministra Ma­ri­ća i is­ko­ris­ti­ti Agro­kor kao polazište za promjenu ši­re gos­po­dar­ske sli­ke ko­ja ni­je pos­tav­lje­na na zdra­vim te­me­lji­ma. Po­sr­nu­li Agro­kor bi tre­bao bi­ti po­vod za obra­čun s ne­lik­vid­noš­ću i na­vi­kom ne­pla­ća­nja do­bav­lja­ča, za obra­čun s dr­žav­nim po­go­do­va­njem po­du­zet­ni­ci­ma, ši­re i do­dje­lom po­ti­ca­ja za po­ljo­pri­vre­du, na­vod­nja­va­nje i sl. ko­ji su oči­gled­no go­di­na­ma kri­vo us­mje­re­ni. Uos­ta­lom, Agro­kor bi tre­bao bi­ti po­vod za pa­ž­lji­vi i kon­kret­ni­ji nad­zor dru­gih ve­li­kih po­du­zet­ni­ka ka­ko nam se ne­što slič­no ne bi po­no­vi­lo. To su pi­ta­nja ko­ja bi po­li­ti­čar ka­kav nam tre­ba otva­rao, a ne po­ma­lo ola­ko trum­pov­ski pro­zi­va­ti pa pov­la­či­ti i gu­bi­ti vri­je­me na proš­lost ka­ko bi po­no­vo iz­gu­bi­li bu­duć­nost. Slič­no se na­kon iz­ra­zi­to po­hval­nih, i čak se mo­že re­ći u pr­vu ru­ku li­der­skih iz­ja­va, ok­liz­nuo i mi­nis­tar To­lu­šić pro­zi­va­ju­ći stra­ne tr­go­vač­ke lan­ce za uvoz pe­kar­skih pro­izvo­da.

Pri­je sve­ga, tr­ži­šte kru­ha tre­ba bi­ti ure­đe­no i na­rav­no da je važ­no što je­de­mo, ali ni­je Fa­ce­bo­ok mjesto za oz­bilj­ne po­li­ti­ča­re.

Ma­lo su svi za­bo­ra­vi­li onu pret­proš­lu Mi­la­no­vi­će­vu Vla­du ko­ja je u po­čet­ku mandata, go­to­vo dvi­je go­di­ne s gra­đa­ni­ma ko­mu­ni­ci­ra­la pre­ko Fa­ce­bo­oka ko­ji su ta­da pre­tvo­ri­li u svo­je­vr­s­ni zid pla­ča na ko­jem su oja­đe­ne sta­nov­ni­ke Hr­vat­ske čes­to ne­mu­štim pri­op­će­nji­ma tje­ši­li za to ni­sko pla­će­ni mla­di za­pos­le­ni­ci. Fa­ce­bo­ok je alat za Oba­mu, ali on­da se mo­ra bi­ti Oba­ma. U dru­gom slu­ča­ju lako se pos­ta­je Trump ko­ji svo­jim twe­eto­vi­ma za­bav­lja, ali i pla­ši ci­je­li svi­jet.

Ne­dos­ta­ju li­de­ri

U pi­ta­nju poticanja na kupnju do­ma­ćih pro­izvo­da ogroman je pros­tor za postizanje zdravih i za sve po­želj­nih po­li­tič­kih bodova. Po­djed­na­ko kao i u pi­ta­nju Agro­ko­ra, onaj ko­ji bi kre­nuo s pra­vim pi­ta­nji­ma od poticanja do­ma­će pro­izvod­nje do do­no­še­nja jas­nih dr­žav­nih stra­te­gi­ja ve­za­nih u do­ma­će pro­izvo­đa­če vr­lo br­zo bio bi zvi­jez­da čak i na druš­tve­nim mre­ža­ma.

Ali da bi se ta­ko ne­što os­tva­ri­lo po­treb­ni su li­de­ri. Ka­ko se ri­jet­ko su­sre­će us­pješ­na kom­pa­ni­ja bez po­ne­ka­da i kon­tro­verz­nog vlas­ni­ka ili di­rek­to­ra ta­ko se ri­jet­ko vi­đa us­pješ­na država ko­joj na če­lu ni­su čvr­ste ali u iz­ja­va­ma od­mje­re­ne lič­nos­ti. Naša po­li­ti­ka tre­ba­la bi se vi­še ugle­da­ti na Mer­kel ili na Oba­mu, a pu­no ma­nje na Do­nal­da Trum­pa.

TKO ŽE­LI ZABLISTATI NA POLITIČKOJ SCE­NI DUŽE OD JED­NOG MANDATA TRE­BA UTEMELJENIJI NAS­TUP OD PRO­ZIV­KE MINISTRA MA­RI­ĆA

U PI­TA­NJU POTICANJA NA KUPNJU DO­MA­ĆIH PRO­IZVO­DA OGROMAN JE PROS­TOR ZA POSTIZANJE ZDRAVIH PO­LI­TIČ­KIH BODOVA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.