Is­hod pos­tup­ka utje­cao na pra­va pod­no­si­te­lja tuž­be

Vlas­nik spor­nih ne­kret­ni­na pos­ta­la je K. ko­ja ih je kas­ni­je pro­da­la pod­no­si­te­lju us­tav­ne tuž­be

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

Mo­ra bi­ti osi­gu­ra­no ‘pra­vo na sud’ kup­cu ne­kret­ni­ne

Suk­lad­no sta­vu Us­tav­nog su­da RH u od­lu­ci UIII2677/ 2007 u kon­kret­nom slu­ča­ju bi­la je ri­ječ o “spo­ru iz­me­đu dvi­ju stra­na” u ko­jem se od­lu­či­va­lo “i o pra­vi­ma tre­će­ga”, prem­da podnositelj ni­je bio ugovorna stra­na prav­nog pos­la ko­ji je bio pred­met sudskog pos­tup­ka ko­ji je pret­ho­dio ovo­me us­tav­no­sud­skom pos­tup­ku, ali je tim prav­nim pos­lom (za ko­jeg je sud ut­vr­dio da je bez prav­nog učin­ka) vlas­nik spor­nih ne­kret­ni­na pos­ta­la K., ko­ja je – kao uk­nji­že­ni vlas­nik tih ne­kret­ni­na – kas­ni­je pro­da­la te ne­kret­ni­ne pod­no­si­te­lju us­tav­ne tuž­be kao kup­cu. Budući da u ovom slu­ča­ju nes­por­no pro­iz­la­zi da je is­hod sudskog pos­tup­ka iz­rav­no utje­cao na pod­no­si­te­lje­va pra­va i obve­ze, Us­tav­ni sud ut­vr­đu­je da je u tom pos­tup­ku podnositelj us­tav­ne tuž­be mo­rao ima­ti osi­gu­ra­no pos­tu­pov­no “pra­vo na sud”.

Sto­ga od­lu­ka nad­lež­nog su­da, pri tu­ma­če­nju tre­ba li nas­ta­vi­ti sa pos­tup­kom ili ne, mo­ra­la se zas­ni­va­ti na ocje­ni bi li obus­ta­va sudskog pos­tup­ka (zbog odus­tan­ka stran­ke od tuž­be) kod umje­ša­ča re­zul­ti­ra­la po­vre­dom ne­kog nje­go­vog pra­va ko­je mu je za­jam­če­no Us­ta­vom.

PODNOSITELJ TUŽ­BE NI­JE BIO UGOVORNA STRA­NA PRAV­NOG POS­LA KO­JI JE BIO PRED­MET SUDSKOG POS­TUP­KA PRI­JE USTAVNOSUDSKOG POS­TUP­KA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.