Abra­ka­da­bra na pro­da­ju?

‘Non-co­re’ biz­nis Iz ure­da vla­di­na po­vje­re­ni­ka po­t­vr­da ka­ko in­te­re­se­na­ta za kup­nju već ima

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Agro­ko­rov onli­ne shop ima 42,2 mil. ku­na krat­ko­roč­nih obve­za pre­ma po­ve­za­nim druš­tvi­ma u kon­cer­nu

In­ter­net­ska tr­go­vi­na Abra­ka­da­bra, ne­su­đe­ni naj­vred­ni­ji dio kon­cer­na Agro­kor i po­s­ljed­nji ve­li­ki pro­jekt ko­ji je u svom po­sr­nu­lom car­stvu za­čeo Ivi­ca To­do­rić, iz­gled­no je ide u pro­da­ju, doz­na­je Pos­lov­nid­nev­nik.

Iz ure­da iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka za Agro­kor An­te Ram­lja­ka doz­na­li smo da je Abra­ka­da­bra pro­gla­še­na ne­te­melj­nim (“non­co­re”) di­je­lom pos­lo­va­nja, a to je služ­be­ni na­ziv za sve one biz­ni­se ko­je Agro­kor na­kon lje­ta pla­ni­ra ras­pro­da­va­ti ka­ko bi na­mi­rio du­go­ve kon­cer­na.

Da bi to bi­lo mo­gu­će, po­jaš­nja­va­ju iz Ram­lja­ko­vog ure­da, tre­nut­no je u iz­ra­di pro­ce­du­ra ko­ja se te­me­lji na Za­ko­nu o pro­ce­su iz­van­red­ne upra­ve, a gdje bi se pro­da­ja po­je­di­nač­nih kom­pa­ni­ja ra­di­la uz ze­le­no svje­tlo kre­di­to­ra i Vje­rov­nič­kog vi­je­ća.

Dru­gim ri­je­či­ma, Abra­ka­da­bru od pro­da­je di­je­li još sa­mo pro­ce­du­ra. Već sa­da je pak in­te­res ku­pa­ca iz­nim­no ve­lik. Abra­ka­da­bra se svo­je­vre­me­no jav­no nu­di­la čak i ki­ne­skom Ali­ba­bi. U Agro­ko­ru ipak ne ot­kri­va­ju tko se ras­pi­tu­je da bi pos­tao vlas­nik te in­ter­net­ske tr­go­vi­ne.

“Abra­ka­da­bra je dio ‘non­co­re’ pos­lo­va­nja Agro­kor kon­cer­na. U ovom tre­nut­ku ni­je još do­ne­se­na od­lu­ka o pro­da­ji bi­lo ko­je kom­pa­ni­je, pa ta­ko ni­ti Abra­ka­da­bre, za ko­ju pos­to­ji i već je is­ka­zan in­te­res vi­še po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca što naj­bo­lje go­vo­ri o či­nje­ni­ci da je kva­li­te­ta ovog pro­jek­ta pre­poz­na­ta na tr­ži­štu”, po­ru­ču­ju iz Ram­lja­ko­vog ure­da. Za­gre­bač­ka tvrt­ka A007, ko­ja uprav­lja s Abra­ka­da­brom, po­čet­kom sr­p­nja na Fi­ni je obja­vi­la iz­vješ­će za 2016. go­di­nu. Ta­mo sto­ji da je Abra­ka­da­bra la­ni po­ve­ća­la pri­hod s 3,3 ti­su­će na 22,3 mi­li­ju­na ku­na. To je ne či­ni sa­mo naj­br­že­ras­tu­ćim in­ter­net­skim tr­gov­cem u 2016. go­di­ni već ukup­no gle­da­no, do­sad naj­us­pješ­ni­jim pri­mje­rom lan­si­ra­nja ne­kog onli­ne biz­ni­sa u Hr­vat­skoj. Ini­ci­jal­ni tro­ško­vi ovog pos­lo­va­nja, oče­ki­va­no, vr­lo su ve­li­ki pa je ta­ko Abra­ka­da­bra go­di­nu za­klju­či­la u gu­bit­ku od 19 mi­li­ju­na ku­na. S dru­ge stra­ne, neo­če­ki­van je za­pis u bi­lje­ška­ma uz fi­nan­cij­sko iz­vješ­će tvrt­ke A007 gdje is­ka­če de­talj o 42,2 mi­li­ju­na ku­na krat­ko­roč­nih obve­za pre­ma po­ve­za­nim druš­tvi­ma u kon­cer­nu Agro­ko­ra. To je po­seb­no neo­bič­no kad se sta­vi u per­s­pek­ti­vu da su ukup­ne krat­ko­roč­ne obve­ze Abra­ka­da­bre 58,8 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no da sve­ga 9,6 mi­li­ju­na ku­na tog iz­no­sa ot­pa­da na obve­ze pre­ma do­bav­lja­či­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.