Klemm se po­sve­ću­je no­vom biz­ni­su - zas­tu­pat će osi­gu­ra­nja

Re­gu­la­tor odo­brio Za­šti­ta­ro­va no­va tvrt­ka od Han­fe do­bi­la do­zvo­lu za rad

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA

Ne­pra­vo­moć­no osu­đen zbog iz­vla­če­nja nov­ca, Klemm, po za­ko­nu, mo­že bi­ti čla­nom upra­ve druš­tva za osi­gu­ra­nje

Na­kon što je svo­ju za­šti­tar­sku tvrt­ku uč­vr­stio kao tre­ću po pri­ho­di­ma u Hr­vat­skoj, Jo­sip Klemm po­sve­tio se no­vom biz­ni­su – od­sad će se ba­vi­ti i osi­gu­ra­njem.

Han­fa je na­ime do­ni­je­la rje­še­nje ko­jim se “pred­druš­tvu Klemm zas­tu­pa­nje u osi­gu­ra­nju d.o.o. da­je se do­zvo­la za obav­lja­nje pos­lo­va zas­tu­pa­nja u osi­gu­ra­nju”.

U rje­še­nju se na­vo­di ka­ko je to druš­tvo “duž­no u ro­ku od osam da­na od da­na pri­mit­ka rje­še­nja o upi­su os­ni­va­nja u sud­ski re­gis­tar dos­ta­vi­ti to rje­še­nje, kao i ugo­vor o ra­du na pu­no rad­no vri­je­me sklop­ljen s čla­nom upra­ve, od­nos­no di­rek­to­rom druš­tva”.

Ta­kav na­log ne spa­da u uobi­ča­je­nu pro­ce­du­ru, pa smo Han­fi pos­la­li upit da li je nji­hov zah­tjev po­ve­zan s či­nje­ni­com da je Jo­sip Klemm ovih da­na bez­u­vjet­no osu­đen na go­di­nu da­na za­tvo­ra zbog gos­po­dar­skog kri­mi­na­la, jer je iz svo­je tvrt­ke iz­vu­kao 2,9 mi­li­ju­na ku­na pla­ća­ju­ći fik­tiv­ne us­lu­ge.

Za­kon o osi­gu­ra­nju na­vo­di ka­ko pra­vo­moć­no osu­đi­va­na oso­ba ne mo­že bi­ti čla­nom upra­ve druš­tva za osi­gu­ra­nje. Jo­sip Klemm je osu­đen ne- pra­vo­moć­no, ta­ko da bi se tim pos­lom mo­gao ba­vi­ti sve dok vi­ši sud even­tu­al­no ne po­t­vr­di osu­đu­ju­ću pre­su­du. Bu­de li os­lo­bo­đen op­tuž­bi mo­že i da­lje os­ta­ti u upra­vi, a što on vje­ro­jat­no na­mje­ra­va, jer sje­di u upra­vi go­to­vo svih tvrt­ki s ko­ji­ma je vlas­nič­ki po­ve­zan.

Ia­ko u slu­ča­ju pra­vo­moć­ne osu­đu­ju­će pre­su­de ne mo­že bi­ti u upra­vi, nje­go­va vlas­nič­ka po­zi­ci­ja ne bi bi­la spor­na jer Za­kon o osi­gu­ra­nju ne bra­ni da osu­đe­na oso­ba bu­de vlas­nik tvrt­ke za osi­gu­ra­nje. Do za­klju­če­nja bro­ja ni­smo do­bi­li tu­ma­če­nje Han­fe.

Ia­ko je naj­poz­na­ti­ji kao vlas­nik za­šti­tar­ske tvrt­ke Klemm Si­gur­nost, ko­ja je la­ni ima­la vi­še od 117 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i go­to­vo 19 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti, Klemm je po­ve­zan i s dru­gim lu­kra­tiv­nim pos­lo­vi­ma. Ta­ko je Klemm si­gur­nost član kon­zor­ci­ja tvrt­ki ko­je će idu­ćih 20 go­di­na uprav­lja­ti pla­ćom Zr­će u No­va­lji na Pa­gu, na ko­joj je i ra­ni­je bio pos­lov­no pri­su­tan. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ušao je i u ener­get­ski sek­tor suv­las­nik je tvrt­ke Ke­ter i part­ne­ri, a pre­ko nje ima udje­le tvrt­ke Ke­ter La­ze, za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je. Klemm je i suv­las­nik gra­đe­vin­ske tvrt­ke Ba­lus­tra­da, ko­ja je la­ni ima­la 180.000 ku­na pri­ho­da. Bio je član NO us­pješ­ne tvrt­ke Flam­mi­fer iz Oz­lja, a uime bra­ni­telj­ske po­pu­la­ci­je već pet go­di­na je član NO ti­ska­re Vjes­nik d.d.

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Jo­sip Klemm os­no­vao no­vu tvrt­ku Klemm zas­tu­pa­nje u osi­gu­ra­nju d.o.o.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.