Mi­nis­tar To­lu­šić uda­ra na uvoz­ni­ke iz tre­ćih ze­ma­lja

ak­tu­al­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MI­ROS­LAV KUSKUNOVIĆ/VL

No­va ofen­zi­va Dr­ža­va ci­je­nu nad­zo­ra uvoz­nih po­šilj­ki vo­ća i po­vr­ća di­že s 90 na 2000 ku­na

Do­ma­ći pro­izvo­đa­či vo­ća i po­vr­ća poz­drav­lja­ju mje­ru, no sum­nja­ju da će rast tro­ško­va uvoz­ni­ci i tr­gov­ci pre­ba­ci­ti na kraj­njeg po­tro­ša­ča

Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de obja­vi­lo je no­vi Pra­vil­nik o in­s­pek­cij­skom nad­zo­ru i kon­tro­li us­kla­đe­nos­ti vo­ća i po­vr­ća s tr­žiš­nim stan­dar­di­ma ko­ji pro­pi­su­je uvje­ti uvo­za i iz­vo­za vo­ća i po­vr­ća te na­čin pro­vo­đe­nja in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra i kon­tro­le us­kla­đe­nos­ti s tr­žiš­nim stan­dar­di­ma. Pra­vil­nik je na sna­gu stu­pio u su­bo­tu, a no­vi­na u od­no­su na do­sa­daš­nji je uvo­đe­nje in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra i kon­tro­le vi­še vr­sta vo­ća i po­vr­ća ko­je se uvo­zi iz tre­ćih ze­ma­lja, nego do­sad.

Pra­vil­ni­kom se uvo­di još jed­na no­vost - nak­na­da za in­s­pek­cij­ski nad­zor i kon­tro­lu us­kla­đe­nos­ti s tr­žiš­nim stan­dar­di­ma pri­li­kom uvo­za iz tre­ćih ze­ma­lja od sad iz­no­si 2000 ku­na za sva­ki obav­ljen in­s­pek­cij­ski nad­zor ili kon­tro­lu i sva­ku po­je­di­nu vr­stu vo­ća i po­vr­ća. Do­sad je nak­na­da za kon­tro­lu us­kla­đe­nos­ti iz­no­si­la 90 ku­na.

Do­ma­ći vo­ća­ri i pro­izvo­đa­či po­vr­ća, oče­ki­va­no, poz­drav­lja­ju ovu mje­ru ko­jom se že­li sma­nji­ti uvoz i bo­lje kon­tro­li­ra­ti što se uvo­zi, no sum­nja­ju da će rast tro­ško­va uvoz­ni­ci i tr­gov­ci pre­ba­ci­ti na kraj­njeg po­tro­ša­ča. Fra­ne Iv­ko­vić iz Hr­vat­ske vo­ćar­ske za­jed­ni­ce ka­že ka­ko je ovom mje­rom Mi­nis­tar­stvo po­ka­za­lo da ima ala­te i mo­že, kad ho­će, po­mo­ći do­ma­ćim pro­izvo­đa­či­ma.

Pom­no bi­ran taj­ming

Mje­ra se od­no­si na uvoz iz tre­ćih ze­ma­lja, a ne i iz ze­ma­lja EU, jer pre­ma pra­vi­li­ma ZPP-a to ni­je mo­gu­će. Upra­vo sad na na­še tr­ži­šte iz uvo­za sti­žu ogrom­ne ko­li­či­ne lu­be­ni­ca, di­nja, raj­či­ce, nek­ta­ri­na, bre­sk­vi i dr. Iv­ko­vić, sma­tra ka­ko je stro­ža kon­tro­la tr­žiš­nih stan­dar­da do­bra, no da se ipak tre­ba ra­di­ti na bo­ljoj kon­tro­li kva­li­te­te ro­be.

“Mi smo ne­ka­da na kva­li­te­tu kon­tro­li­ra­li čak i ba­na­ne, pa se gle­da­lo ko­li­ko je u njoj vi­ta­mi­na, mi­ne­ra­la i slič- no. Tak­ve kon­tro­le obič­no tra­ju po ne­ko­li­ko da­na, pa bi i danas to bi­la do­bra mje­ra da se utje­če na sma­nje­nje uvo­za”, ka­že. Do­da­je ka­ko je do­bro što je po­ve­ća­na ci­je­na in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra, no sum­nja da će uvoz­ni­ci i tr­gov­ci taj tro­šak pre­ba­ci­ti na po­tro­ša­če, te da ne­će ima­ti bit­no utje­ca­ja na sma­nje­nje uvo­za.

Pre­ma odred­ba­ma no­vo­ga Pra­vil­ni­ka, fi­to­sa­ni­tar­na in­s­pek­ci­ja Mi­nis­tar­stva kon­tro­li­rat će i vo­će i po­vr­će ko­je se uvo­zi iz tre­ćih ze­ma­lja, a ko­je pod­li­je­že sa­mo op­ćem tr­žiš­nom stan­dar­du, a to su: treš­nja, viš­nja, ma­li­na, ku­pi­na, ri­biz, bo­rov­ni­ca, brus­ni­ca, aro­ni­ja, lu­be­ni­ca, di­nja, tik­vi­ce, kras­ta­vac, pa­tli­džan, ku­pus gla­va­ti (bi­je­li i cr­ve­ni), kelj, cvje­ta­ča, luk (cr­ve­ni i sre­bre­nac), po­ri­luk, mr­k­va i ce­ler ko­rje­naš, ka­žu u Mi­nis­tar­stvu. Do­da­ju ka­ko sve vr­ste vo­ća i po­vr­ća mo­ra­ju bi­ti u skla­du s op­ćim tr­žiš­nim stan­dar­dom, dok odre­đe­ne vr­ste vo­će i po­vr­ća zbog svo­je spe­ci­fič­nos­ti pod­li­je­žu i po­seb­nim tr­žiš­nim stan­dar­di­ma – to su: ja­bu­ke, agru­mi, ki­vi, lis­na­ta sa­la­ta, en­di­vi­ja ko­vr­ča­vog i rav­nog lis­ta, bre­sk­ve i nek­ta­ri­ne, kru­ške, ja­go­de, slat­ke pa­pri­ke, stol­no gro­žđe i raj­či­ce.

Ne tru­lo­me i nez­re­lom

Da bi se ne­ko vo­će i po­vr­će mo­glo uves­ti ono mo­ra is­pu­ni­ti mi­ni­mal­ne zah­tje­ve kak­vo­će. To zna­či da, pri­mje­ri­ce, plo­do­vi mo­ra­ju bi­ti: neo­šte­će­ni, zdra­vi, is­klju­ču­ju se plo­do­vi ko­ji su zbog tru­lje­nja ili kva­re­nja ne­prik­lad­ni za po­troš­nju, čis­ti, go­to­vo bez vid­lji­ve stra­ne tva­ri i štet­ni­ka te bez ošte­će­nja uz­ro­ko­va­nih štet­ni­ci­ma, kao i pre­ko­mjer­ne vanj­ske vlaž­nos­ti ili stra­nog mi­ri­sa i/ili oku­sa. Is­to ta­ko, sta­nje plo­do­va mo­ra bi­ti tak­vo da iz­dr­že pri­je­voz i ru­ko­va­nje, stig­nu na odre­di­šte u za­do­vo­lja­va­ju­ćem sta­nju, a plo­do­vi mo­ra­ju bi­ti do­volj­no ra­zvi­je­ni, ali ne pre­vi­še ra­zvi­je­ni, a vo­će mo­ra ima­ti za­do­vo­lja­va­ju­ću zre­lost i ne smi­je bi­ti prez­re­lo i slič­no.

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.