Ko­rak do nov­ca za pru­gu Za­pre­šić - Za­bok

Pro­jekt je do­bio po­zi­tiv­no miš­lje­nje IQR-a po­treb­no za EU su­fi­na­ci­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Struč­nja­ci Ne­ovis­ne kon­tro­le kva­li­te­te, poz­na­ti­ji kao IQR, dos­ta­vi­li su u ju­čer po­zi­tiv­no miš­lje­nje za pri­jed­log su­fi­nan­ci­ra­nja pro­jek­ta mo­der­ni­za­ci­je i elek­tri­fi­ka­ci­je že­ljez­nič­ke pru­ge Za­pre­šić– Za­bok, ukup­ne vri­jed­nos­ti 81,7 mi­li­ju­na eura, pri­op­će­no je iz mi­nis­tar­stva mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re. Po­zi­tiv­nim miš­lje­njem IQRa, pro­jekt či­ja bi pro­ved­ba tre­ba­la za­po­če­ti kra­jem ove go­di­ne, a ko­jim će se re­kons­tru­ira­ti 23,8 km že­ljez­nič­ke pru­ge, oci­je­njen je pri­hvat­lji­vim za su­fi­nan­ci­ra­nje iz fon­do­va EU. Na­kon po­t­vr­de IQRa, Mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va EU, kao Uprav­ljač­ko ti­je­lo Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma “Kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja” i služ­be­no će u EK pos­la­ti pri­ja­vu pro­jek­ta, dak­le pre­ma is­toj pro­ce­du­ri pre­ma ko­joj je pri­jav­ljen i Pe- lje­ški most. Pre­ma to­me, od­lu­ka EK o fi­nan­ci­ra­nju pro­jek­ta Za­pre­šić – Za­bok tre­ba­la bi bi­ti poz­na­ta u idu­ća 3 mje­se­ca. Pa­ra­lel­no s ovim ak­tiv­nos­ti­ma, HŽ In­fras­truk­tu­ra kao ko­ris­nik ovog pro­jek­ta, pro­vo­di pos­tu­pak jav­ne na­ba­ve u svr­hu oda­bi­ra iz­vo­đa­ča i po­čet­ka ra­do­va na ob­no­vi že­ljez­nič­ke pru­ge, ko­joj će se ti­me omo­gu­ći­ti uklju­či­va­nje u pri­grad­ski pro­met gra­da Za­gre­ba.

Pro­ved­ba pro­jek­ta tre­ba­la bi za­po­če­ti kra­jem ove go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.