OD DANAS ZA EURO 7,406980 KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ku­na je na te­čaj­ni­ci Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke ut­vr­đe­noj u po­ne­dje­ljak, u od­no­su na te­čaj­nu lis­tu od proš­lo­ga pet­ka os­la­bi­la pre­ma euru za 0,08 pos­to. Sred­nji te­čaj eura na te­čaj­ni­ci ko­ja se pri­mje­nju­je od danas iz­no­si 7,406980 ku­na. Na vri­jed­nos­ti su pre­ma ku­ni do­bi­le danas i bri­tan­ska i švi­car­ska va­lu­ta. Bri­tan­ska je fun­ta oja­ča­la 0,57 pos­to, na 8,454491 ku­nu, a švi­car­ski fra­nak 0,39 pos­to, na 6,712261 ku­nu. Is­to­dob­no je ame­rič­ki do­lar os­la­bio pre­ma ku­ni za 0,29 pos­to, na 6,465590 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.