ISTRAŽIVANJE TEK 15% DOMAĆIH TURISTA IDE U HOTELE

Istraživanje Na pu­to­va­nja tro­ši­mo ma­nje nego proš­le go­di­ne, u pro­sje­ku 4837 ku­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ski gra­đa­ni go­diš­nji od­mor i da­lje naj­češ­će pro­vo­de na Ja­dra­nu, uglav­nom u pri­vat­nom smje­šta­ju ili kod pri­ja­te­lja, kad pu­tu­ju u ino­zem­s­tvo naj­češ­će bi­ra­ju su­sjed­ne des­ti­na­ci­je, Ljub­lja­nu, Beč, Sa­ra­je­vo, Bu­dim­pe­štu, Mün­c­hen i Be­ograd, a pu­to­va­nja iz­van euro­zo­ne ra­di ra­zo­no­de su ri­jet­ka i či­ne tek 10 pos­to svih pu­to­va­nja. Po­ka­za­lo je to istraživanje ko­je je pro­ve­la Kom­pa­ni­ja Mas­terCard u su­rad­nji s GfK Cen­trom za istraživanje tr­ži­šta me­đu ko­ris­ni­ci­ma kar­ti­ca u do­bi 1855 go­di­na u Hr­vat­skoj.

Istraživanje je po­ka­za­lo i da na pu­to­va­nja ma­nje tro­ši­mo nego la­ni, u pro­sje­ku 4837 ku­ne za raz­li­ku od 4955 ku­ne u lis­to­pa­du 2016. Ove go­di­ne u ho­te­li­ma na Ja­dra­nu pla­ni­ra od­sjes­ti tek 15% is­pi­ta­ni­ka, naj­češ­će dob­ne sku­pi­ne 3039 go­di­na s ve­ćim pri­ho­di­ma, i to iz Is­tre, Pri­mor­ja, Gor­skog ko­ta­ra i Dal­ma­ci­je. Re­zul­ta­ti su ot­kri­li da 46 pos­to is­pi­ta­ni­ka ni­je pu­to­va­lo u ino­zem­s­tvo ra­di od­mo­ra u ti­je­kom pro­tek­lih 12 mje­se­ci, a naj­češ­ća tak­va da­le­ka des­ti­na­ci­ja je New York ko­ji je po­sje­ti­lo dva pos­to onih ko­ji su pu­to­va­li u ino­zem­s­tvo. U proš­lih 12 mje­se­ci pro­sječ­ni su­di­onik is­tra­ži­va­nja ra­di od­mo­ra je pu­to­vao tri pu­ta, dok je na pos­lov­nom pu­tu bio 1,5 pu­ta. U Hr­vat­skoj se odvi­ja i ve­ći­na pos­lov­nih pu­to­va­nja (62%), na Eu­ro­zo­nu 27%, a iz­van Euro­zo­ne 11%.

Naj­češ­će se pu­tu­je ra­di od­mo­ra, pos­la rje­đe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.