U go­di­nu da­na pos­ta­li dru­ga onli­ne tr­go­vi­na u Hr­vat­skoj

In­ter­net­ska pos­la Abra­ka­da­bra ima 350 do­bav­lja­ča me­đu ko­ji­ma je i Kon­zum

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Upra­vo su nam do­bav­lja­či i bi­li po­vod za pri­ču o Abra­ka­da­bri. Je­dan naš či­ta­telj ja­vio nam je da mu je taj in­ter­net­ski tr­go­vac u ro­ku od dva da­na stor­ni­rao na­rudž­bu, vra­tio no­vac i is­pri­čao se da tra­že­ni ar­tikl ni­je mo­gao do­bi­ti od do­bav­lja­ča. Abra­ka­da­bra je či­ta­te­lju od­mah po­nu­di­la i 10 pos­to po­pus­ta na kup­nju dru­gog ar­tik­la u ka­te­go­ri­ji, ali zbog ak­tu­al­nih pro­ble­ma iz­me­đu ni­za Agro­ko­ro­vih tvrt­ki i do­bav­lja­ča, is­tra­ži­li smo slu­čaj.

Iz ure­da po­vje­re­ni­ka Ram­lja­ka od­mah su nam na­gla­si­li da Abra­ka­da­bra, neo­vis­no o to­me što je pro­gla­še­na ne-te­melj­nim pos­lo­va­njem uži­va pu­nu po­dr­šku kon­cer­na, po­seb­no fi­nan­cij­sku.

“Sred­stva iz no­vog fi­nan­ci­ra­nja ko­je je osi­gu­rao Agro­kor ko­ris­te se u skla­du s pla­no­vi­ma, po­tre­ba­ma i na­rav­no sa­mim uvje­ti­ma pod ko­ji­ma je fi­nan­ci­ra­nje odo­bre­no u ci­je­lom sus­ta­vu Agro­ko­ra i Abra­ka­da­bra ni­je ni na ko­ji na­čin iz to­ga is­klju­če­na”, po­ru­či­li su iz ure­da po­vje­re­ni­ka. Ani­ta Lac­ma­no­vić, di­rek­to­ri­ca Abra­ka­da­bre priz­na­je da su osje­ti­li odre­đe­ne pro­ble­me zbog sta­nja u kon­cer­nu, ali na­gla­ša­va da su oni iza njih.

“Abra­ka­da­bra je kao i os­ta­le kom­pa­ni­je Agro­ko­ra zbog fi­nan­cij­skih pro­ble­ma kon­cer­na, blo­ka­da ra­ču­na kom­pa­ni­ja i dru­gih iz­a­zo­va ko­ji su na kra­ju re­zul­ti­ra­li otva­ra­njem pos­tup­ka iz­van­red­ne upra­ve, ima­la odre­đe­ne po­te­ško­će u pos­lo­va­nju na po­čet­ku dru­gog pos­lov­nog kvar­ta­la. Sa­da možemo re­ći da se ukup­na si­tu­aci­ja sta­bi­li­zi­ra­la i re­zul­ta­ti pos­lo­va­nja vra­ća­ju se na uz­laz­nu pu­ta­nju. Pos­lu­je­mo re­dov­no, vra­ća­mo po­vje­re­nje na­ših do­bav­lja­ča ko­je je bi­lo na­ru­še­no op­će­ni­to pre- ma kom­pa­ni­ja­ma iz sus­ta­va Agro­ko­ra i fo­ku­si­ra­ni smo na po­di­za­nje kva­li­te­te i op­ti­mi­za­ci­ju pos­lo­va­nja”, po­jaš­nja­va Lac­ma­no­vić.

Do­da­je da je Abra­ka­da­bra u pr­vom tro­mje­se­čju pre­ma­ši­la svo­je pla­no­ve za 30 pos­to. La­ni je pak, is­ti­če, pos­ta­la po pro­me­tu dru­ga naj­ve­ća in­ter­net­ska tr­go­vi­na u Hr­vat­skoj, od­mah iza E-Ku­pi od M SAN gru­pe. Lac­ma­no­vić na­vo­di da Abra­ka­da­bra ima vi­še od 350 do­bav­lja­ča i da je sva­ki od njih va­žan za ukup­no pos­lo­va­nje Abra­ka­da­bre. Po­seb­no po­jaš­nja­va su­rad­nju s Kon­zu­mom s ob­zi­rom da se is­pr­va Abra­ka­da­brin biz­nis snaž­no ve­zao upra­vo za nje­ga ka­ko bi ima­li bo­lje uvje­te na­ba­ve. Sa­da je, tvr­di, dru­ga­či­je.

“Kon­zum ne sma­tra­mo nuž­no ključ­nim do­bav­lja­čem ia­ko zbog pos­lov­ne po­ve­za­nos­ti ko­ris­ti­mo sve pred­nos­ti ko­je u si­ner­gi­ji s Kon­zu­mom možemo os­tva­ri­ti za na­še kup­ce. Do ot­ka­za na­rudž­bi do­la­zi iz raz­li­či­tih raz­lo­ga, a to da odre­đe­ne ro­be ne­ma na skla­di­štu je sa­mo je­dan od njih i ni­je naj­češ­ći”, za­klju­ču­je Lac­ma­no­vić.

DALIBOR URUKALOVĆ/PIXSELL

Ani­ta Lac­ma­no­vić, di­rek­to­ri­ca Abra­ka­da­bre

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.