Ci­je­ne naj­vi­še ras­le u ugos­ti­telj­stvu

In­fla­ci­ja us­po­ri­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Li­panj je Hr­vat­skoj do­nio us­po­ra­va­nje sto­pe in­fla­ci­je, po­tro­šač­ke ci­je­ne ras­le su tek 0,7 pos­to, po­ka­zu­ju po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku iz ko­jeg za us­po­red­bu na­vo­de ka­ko je plus mje­sec pri­je iz­no­sio 1,1 pos­to te 1,4 pos­to dva mje­se­ca pri­je, što os­ta­ju naj­vi­še sto­pe in­fla­ci­je u Hr­vat­skoj od ko­lo­vo­za 2013. go­di­ne.

Pro­tek­log je mje­se­ca naj­ve­ći rast os­tva­ren u ugos­ti­telj­stvu, ri­ječ je o plu­su od šest pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni. S ras­tom od 2,5 pos­to sli­je­de ci­je­ne al­ko­hol­nih pi­ća i du­ha­na, dok su ci­je­ne hra­ne i bez­al­ko­hol­nih pi­ća na go­diš­njoj ra­zi­ni u lip­nju ras­le za 2,3 pos­to. Kod hra­ne su naj­vi­še, za 6,7 pos­to, na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ve­ća­ne ci­je­ne mli­je­ka, si­ra i ja­ja, dok je me­so po­sku­pje­lo za 4,4 pos­to. Za 1,4 pos­to ras­le su ci­je­ne odje­će i obu­će. Naj­ma­nje, za 0,6 pos­to, na go­diš­njoj su ra­zi­ni po­ve­ća­ne ci­je­ne pri­je­vo­za.

“Skrom­ne, ali po­zi­tiv­ne sto­pe in­fla­ci­je po­s­lje­di­ca su po­naj­pri­je ras­ta ci­je­na pre­hra­ne, pi­ća, pri­je­vo­za i ci­je­na u res­to­ra­ni­ma i ho­te­li­ma. Osim ve­ćeg PDVa na ugos­ti­telj­ske us­lu­ge, na dio ras­ta u po­s­ljed­njoj ka­te­go­ri­ji za­si­gur­no do­pri­no­si i ras­tu­ća po­traž­nja u tu­riz­mu”, na­vo­de u svo­joj ju­če­raš­njoj ana­li­ti­ča­ri RBA. Oče­ku­ju da će u dru­gom di­je­lu go­di­ne do­ći do opo­rav­ka ci­je­na ener­gi­je, a obis­ti­ne li se naj­a­ve o tak­vom tren­du, ovo bi mo­gla bi, na­po­mi­nju, mo­gla bi­ti pr­va go­di­na s in­fla­ci­jom na­kon tri go­di­ne de­fla­ci­je.

D. JAVOROVIĆ/PIXELL

Naj­ma­nje, za 0,6 pos­to, po­ve­ća­ne su u lip­nju ci­je­ne pri­je­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.