Marić traži nove ljude za Luku Vukovar i ZL Zagreb

Otvoren natječaj Mi­ha­lje­vić za kor­mi­lom tvrt­ke bez kre­di­ta već 15 go­di­na, na ZLZ-u Dr­lja­ča sto­lu­je od 2012.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Goran Marić otvo­rio je na­tje­ča­je za nove di­rek­to­re Lu­ke Vukovar i Zrač­ne lu­ke Zagreb. Po­nu­de se pri­kup­lja do kra­ja idu­ćeg tjed­na. U vu­ko­var­skoj Lu­ci no­vog čel­ni­ka an­ga­ži­rat će se na rok od pet go­di­na, dok će u za­gre­bač­koj Zrač­noj lu­ci di­rek­tor do­bi­ti če­tve­ro­go­diš­nji ugo­vor. Osim to­ga, po­ten­ci­jal­ne kan­di­da­te za vu­ko­var­sku luku tra­žit će se me­đu oni­ma sa za­vr­še­nim stu­di­jem iz po­dru­čja teh­no­lo­gi­je pro­me­ta i tran­s­por­ta, bro­do­grad­nje, stro­jar­stva, elek­tro­teh­ni­ke, eko­no­mi­je ili pra­va, dok kan­di­da­ti za zrač­nu luku tre­ba­ju di­plo­mu pra­va, eko­no­mi­je, pro­me­ta ili teh­nič­ke stru­ke. Mi­ni­mal­no rad­no is­kus­tvo ko­je u stru­ci tre­ba­ju ima­ti kan­di­da­ti u oba slu­ča­ja je 10 go­di­na, od če­ga pet na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma. Tre­nut­no obje lu­ke na čel­nim po­zi­ci­ja­ma ima­ju ka­dro­ve s po­du­žim me­na­džer­skim sta­žom. U Lu­ci Vukovar kor­mi­lo dr­ži To­mis­lav Mi­ha­lje­vić, ina­če je­dan od du­go­vječ­ni­jih me­na­dže­ra u dr­žav­nom kom­pa­nij­skom por­t­fe­lju, ko­ji vu­ko­var­sku tvrt­ku kao je­di­ni član upra­ve vo­di pu­nih 15 go­di­na. U tom vre­me­nu Vla­de ni­su ima­le jas­nu vi­zi­ju što že­le s vu­ko­var­skom lu­kom, pa je vi­še pu­ta naj­av­lji­va­na pri­va­ti­za­ci­ja, no ni­je pro­ve­de­na. Tvrt­ka po­s­ljed­njih go­di­na pos­lu­je s gu­bit­kom, no ri­jet­ka je dr­žav­na tvrt­ka bez kre­dit­nih za­du­že­nja. U Zrač­noj lu­ci na če­lu je od 2012. Mi­ros­lav Dr­lja­ča, ina­če dio uprav­ljač­ke struk­tu­re tvrt­ke od 1994., a za­da­ća mu je kao di­rek­to­ru bi­la pro­ved­ba kon­ce­sij­skog ugo­vo­ra za za­gre­bač­ki aero­drom s fran­cu­skim Bo­uygu­esom.

To­mis­lav Mi­ha­lje­vić na če­lu je Lu­ke Vukovar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.