Ne­su­đe­ni pr­vi čo­vjek Ri­je­ke u fak­to­rin­gu

Odo­bre­nje Hr­vo­je Bu­rić u Plus A-Fak­to­ru

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kan­di­dat

za gra­do­na­čel­ni­ka Ri­je­ke Hr­vo­je Bu­rić nas­tav­lja ka­ri­je­ru u fi­nan­cij­skim vo­da­ma. Hr­vat­ska agen­ci­ja za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga na proš­lo­tjed­noj sjed­ni­ci da­la je Bu­ri­ću odo­bre­nje za čla­na Upra­ve fak­to­ring druš­tva Plus AFak­tor te za stje­ca­nje 100pos­tot­nog udje­la u tom druš­tvu. Pre­ma me­dij­skim na­pi­si­ma, u po­sao s fak­to­rin­gom Hr­vo­je Bu­rić otis­nuo se 2013. os­no­vav­ši tvrt­ku Plus fak­tor Ri­je­ka ko­ja je bi­la na­s­ljed­nik tvrt­ke Ac­cep­tus, os­no­va­ne još 2006. go­di­ne. Plus AFak­tor nas­ta­je lanj­skog ožuj­ka pri­pa­ja­njem slo­ven­skog Afak­tor­fak­to­rin­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.