Emi­ra­tes i Flydu­bai us­kla­đu­ju svo­je ras­po­re­de le­te­nja

Lak­še i do Za­gre­ba Ko­ris­ni­ci­ma oba­ju pri­je­voz­ni­ka iz Du­ba­ija na ras­po­la­ga­nju bo­lja po­ve­za­nost s des­ti­na­ci­ja­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Zra­ko­plov­ne tvrt­ke iz Du­ba­ija Emi­ra­tes i Flydu­bai, ko­je ima­ju is­tog vlas­ni­ka, ali raz­li­či­tu uprav­ljač­ku struk­tu­ru, a obje ope­ri­ra­ju i pre­ko za­gre­bač­ke zrač­ne lu­ke, pred­sta­vi­le su ju­čer svoj no­vi oblik su­rad­nje.

Obje avi­okom­pa­ni­je će i da­lje ima­ti za­seb­nu uprav­ljač­ku struk­tu­ru. Cilj ovog part­ner­stva je op­ti­mi­za­ci­ja mre­ža le­te­nja i ras­po­re­da obi­ju zra­ko­plov­nih tvrt­ki ko­ji će ko­ris­ni­ci­ma po­nu­di­ti ve­ći iz­bor ru­ta, od­nos­no spo­ji­ti odre­đe­ne gra­do­ve. Osim to­ga, ovaj će spo­ra­zum ko­ris­ti­ti obje­ma zra­ko­plov­nim tvrt­ka­ma kroz po­ve­ća­nje pro­me­ta u me­đu­sob­no kom­ple­men­tar­nim mre­ža­ma. Ka­ko po­jaš­nja­va­ju u Du­ba­iju, ino­va­tiv­no part­ner­stvo na­di­la­zi tzv. co­de­sha­ring te uklju­ču­je su­rad­nju na in­te­gri­ra­nju mre­ža des­ti­na­ci­ja dvi­ju avi­okom­pa­ni­ja i us­kla­đi­va­nje ras­po­re­da le­te­nja. No­vi mo­del će put­ni­ci­ma Flydu­ba­ija omo­gu­ći­ti lak­šu po­ve­za­nost s Emi­ra­te­so­vim des­ti­na­ci­ja­ma di­ljem svi­je­ta ko­je obu­hva­ća­ju šest kon­ti­ne­na­ta, a put­ni­ci­ma Emi­ra­te­sa će na ras­po­la­ga­nju bi­ti snaž­na re­gi­onal­na mre­ža des­ti­na­ci­ja ko­ju nu­di Flydu­bai. Emi­ra­tes danas ima ši­ro­ko-trup­nu flo­tu od 259 zra­ko­plo­va Air­bus 380 i Bo­eing 777 te le­ti na 157 des­ti­na­ci­ja. Flydu­bai ima flo­tu od 58 zra­ko­plo­va ti­pa Bo­eing 737 NG ko­ja le­ti na 95 odre­di­šta.

Tre­nu­tač­na kom­bi­ni­ra­na mre­ža obu­hva­ća 216 je­dins­tve­nih des­ti­na­ci­ja. Do 2022. se oče­ku­je da će za­jed­nič­ka mre­ža Emi­ra­te­sa i Flydu­ba­ija sa­dr­ža­va­ti 240 des­ti­na­ci­ja, pre­ma ko­ji­ma će se le­tje­ti kom­bi­ni­ra­nom flo­tom od 380 zra­ko­plo­va.

PD

Emi­ra­tes i Flydu­bai sli­je­ću i na ZLZ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.