Web shop je po­du­zet­nič­kom dvoj­cu od­skoč­na da­ska za ši­re­nje po zem­lji

El­vis Kaj­ta­zo­vić i Do­mi­nik Mi­lo­lož onli­ne biz­nis pre­se­li­li u ‘pra­ve’ tr­go­vi­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Ka­da su pri­je tri go­di­ne kre­nu­li s pos­lom ima­li su če­ti­ri pro­izvo­da, a sa­da ih je 1500 i su­ra­đu­ju s vi­še od 100 pro­izvo­đa­ča iz ci­je­log svi­je­ta

El­vis Kaj­ta­zo­vić i Do­mi­nik Mi­lo­lož, po­kre­ta­či bren­da bio tr­go­vi­ne Tvor­ni­ca zdra­ve hra­ne otvo­ri­li su svo­je dru­go pro­daj­no mjes­to u za­gre­bač­kom shop­ping cen­tru Po­int. U biz­nis sa zdra­vom hra­nom uš­li su pri­je tri go­di­ne i ta­da su bi­li je­di­ni za­pos­le­ni­ci, a danas nji­ho­va Tvor­ni­ca zdra­ve hra­ne ima 15 dje­lat­ni­ka, onli­ne pro­da­ju te dvi­je ma­lo­pro­daj­ne tr­go­vi­ne .

“Odu­vi­jek nje­gu­je­mo zdrav na­čin ži­vo­ta pa nam je si­nu­la ide­ja da zdra­vu i ukus­nu hra­nu pri­bli­ži­mo svi­ma. I sa­mi smo u po­tra­zi za raz­nim na­mir­ni­ca­ma i do­da­ci­ma pre­hra­ni čes­to bi­li spu­ta­va­ni, što zbog ci­je­ne, što zbog te­škog pro­na­la­že­nja. Pre­poz­na­li smo pri­li­ku u pro­izvo­du ko­ji do­tad ni­je bio na hr­vat­skom tr­ži­štu shi­ra­ta­ki tjes­te­ni­ni, a na­kon to­ga je sa­svim pri­rod­no i lo­gič­no kre­nu­lo ši­re­nje asor­ti­ma­na te po­ve­ća­nje bro­ja za­pos­le­nih s ob­zi­rom na sve ve­ći obu­jam pos­la”, objaš­nja­va­ju Kaj­ta­zo­vić i Mi­lo­lož.

Otvo­ri­li Pan­do­ri­nu ku­ti­ju

Pro­izvo­de dis­tri­bu­ira­ju i u raz­ne dru­ge tr­go­vi­ne, hotele i res­to­ra­ne di­ljem Hr­vat­ske. Na­ime, u sklo­pu pos­lo­va­nja osmis­li­li su vlas­ti­ti brend zdra­vih na­mir­ni­ca Nu­tri­gold te su uklju­če­ni u sva­ki ko­rak na- stan­ka pro­izvo­da – od na­bav­ke si­ro­vi­na pre­ko pa­ki­ra­nja do dos­ta­ve na kuć­ni prag ku­pa­ca.

“Ka­da smo 2014. go­di­ne kre­nu­li s pla­sma­nom zdra­ve hra­ne, shva­ti­li smo da pu­no lju­di ima zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma is­klju­či­vo zbog po­greš­ne is­hra­ne. Ni­smo ni bi­li svjes­ni da smo otvo­ri­li Pan­do­ri­nu ku­ti­ju, a svo­jim asor­ti­ma­nom pro­izvo­da za­pra­vo smo po­mo­gli broj­ni­ma. Na­ša pos­lov­na fi­lo­zo­fi­ja uklju­ču­je cje­nov­no pris­tu­pač­ne zdra­ve pro­izvo­de i edu­ka­ci­ju ko­ris­ni­ka o nji­ma, a si­ner­gi­ja tih ele­me­na­ta po­ka­za­la se vr­lo us­pješ­nom. Lju­di ja­ko čes­to mis­le da su zdra­ve na­mir­ni­ce sku­pe, ali to ni­je is­ti­na i za­to ih je po­treb­no edu­ci­ra­ti. Kroz na­še edu­ka­tiv­ne tek­s­to­ve na web stra­ni­ci vr­lo br­zo su i na­ši kup­ci shva- ti­li da ra­zu­mi­je­mo zdra­ve na­mir­ni­ce i da uis­ti­nu ži­vi­mo ono što ra­di­mo”, po­hva­li­li su se Kaj­ta­zo­vić i Mi­lo­lož.

Pr­va go­di­na na­kon os­ni­va­nja iš­la je, ka­žu, mi­šjim ko­ra­ci­ma. Na­kon nje i po­ve­ća­nja bro­ja pro­izvo­da u po­nu­di, ali i ula­ga­nja u pro­mo­ci­ju, pro­da­ja je iz mje­se­ca u mje­sec ras­la za 30 pos­to. Što se pro­izvo­da ti­če, os­lu­šku­ju se po­tre­be ku­pa­ca.

Usko­ro no­vi web

Ka­da su kre­nu­li s pos­lo­va­njem ima­li su če­ti­ri pro­izvo­da, a sa­da ih je po­nu­di 1500 i su­ra­đu­ju s vi­še od 100 pro­izvo­đa­ča iz raz­nih di­je­lo­va svi­je­ta – od Hr­vat­ske pre­ko Ni­zo­zem­ske i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je do Li­tve i Šri Lan­ke. Ka­ko tvr­de, za tron naj­pro­da­va­ni­jeg ar­tik­la bo­re se chia sje­men­ke, hi­ma­laj­ska sol i ko­ko­so­vo ulje, ko­ji se pro­da­ju u ve­li­kim ko­li­či­na­ma, po ne­ko­li­ko to­na mje­seč­no. “Am­bi­ci­je su nam dos­ta ve­li­ke i vo­lje­li bi­smo se pro­ši­ri­ti iz­van Za­gre­ba. Onli­ne pro­da­jom dos­tup­ni smo u svim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske, a ta­ko bi­smo vo­lje­li kre­nu­tii s ma­lo­pro­daj­nim tr­go­vi­na­ma. Ka­da je onli­ne tr­go­vi­na u pi­ta­nju, kup­ci uglav­nom ku­pu­ju mje­seč­ne za­li­he i te na­rudž­be su ve­će u od­no­su na one u tr­go­vi­na­ma, a s ob­zi­rom na to da još ne­ma­mo tr­go­vi­ne iz­van Za­gre­ba, web pro­da­ja u pot­pu­nos­ti je po­sve­će­na gra­do­vi­ma iz­van nje­ga”, is­ti­ču Kaj­ta­zo­vić i Mi­lo­lož. Ot­kri­li su i ka­ko im je usko­ro u pla­nu loyal­ty pro­gram ko­jim će na­gra­di­ti svo­je stal­ne kup­ce, a bu­du­ći da su im pro­izvo­di tra­že­ni i iz­van Hr­vat­ske u pla­nu je i no­va web stra­ni­ca.

“Čes­to do­bi­va­mo upi­te iz su­sjed­nih ze­ma­lja, ta­ko da će­mo no­vom web stra­ni­com ko­ja će uklju­či­va­ti i web shop i por­tal ko­nač­no omo­gu­ći­ti i pro­da­ju u tim zem­lja­ma te ti­me po­kre­nu­ti ši­re­nje na vanj­ska tr­ži­šta”, za­klju­ču­ju Kaj­ta­zo­vić i Mi­lo­lož.

PD

El­vis Kaj­ta­zo­vić i Do­mi­nik Mi­lo­lož u no­voj tr­go­vi­ni u za­gre­bač­kom cen­tru Po­int

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.