Ode li Fi­at, Sr­bi­ja os­ta­je bez 10.000 rad­nih mjes­ta

Štrajk već 21 dan Ne po­mi­re li se rad­ni­ci i Upra­va, u pi­ta­nju je dalj­nji os­ta­nak Ta­li­ja­na u Kra­gu­jev­cu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Struč­nja­ci ne vje­ru­ju da će Fi­at oti­ći, mi­nis­tri ape­li­ra­ju na rad­ni­ke da se vra­te pos­lu, ana­li­ti­ča­ri tvr­de da dr­ža­va kom­pa­ni­ju obi­la­to fi­nan­ci­ra

Štrajk vi­še od dvi­je ti­su­će rad­ni­ka u tvor­ni­ci auto­mo­bi­la Fi­at u Kra­gu­jev­cu ušao je danas u če­t­vr­ti tje­dan i ne­ma naz­na­ka da bi mo­gao sta­ti sko­ro štraj­kač­ki od­bor ne od­stu­pa od zah­tje­va da Upra­va dig­ne bru­to pla­će s 38.000 na 50.000 di­na­ra, a i čel­niš­tvo tvrt­ke tvr­do je i ne po­pu­šta pa iz Ita­li­je ša­lje i iz­vr­š­nog di­rek­to­ra na glo­bal­noj ra­zi­ni, da umi­ri stras­ti. U me­đu­vre­me­nu su kre­nu­le i ana­li­ze ko­li­ko ta­li­jan­ska gru­pa­ci­ja uop­će zna­či za Sr­bi­ju, u ko­joj auto­mo­bi­le pro­izvo­di već 60ak go­di­na. Tvrt­ka Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­li Sr­bi­ja još uvi­jek je tre­ći­nom u vlas­niš­tvu dr­ža­ve Sr­bi­je, u či­joj in­dus­trij­skoj pro­izvod­nji su­dje­lu­je s udje­lom od 3,5 pos­to, a u pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji s oko 4 pos­to. U dnev­nom lis­tu Po­li­ti­ka sto­ga pro­cje­nju­ju da bi i u slu­ča­ju Fi­ato­vog od­la­ska, o če­mu se vi­še i ne go­vo­ri sa­mo is­pod gla­sa (ia­ko de­set­go­diš­nji ugo­vor dr­ža­ve i Fi­ata is­tje­če na­go­di­nu), iz­rav­na po­s­lje­di­ca bio pad in­dus­trij­ske pro­izvod­nje.

Ne­ma­li tro­šak za dr­ža­vu

Pred­sjed­nik Pri­vred­ne ko­mo­re Mar­ko Ča­dež mis­li da ni sin­di­kal­ci ni rad­ni­ci ne že­le ta­kav, naj­cr­nji ras­plet. I Ivan Ni­ko­lić, su­rad­nik s Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta, tvr­di da Fi­at ne­će oti­ći, ia­ko nje­gov os­ta­nak dr­ža­vu ne­ma­lo ko­šta. Pre­ma kon­kret­nim po­da­ci­ma, ka­že on, Sr­bi­ja je sa­mo la­ni Fi­atu za do­na­ci­je, do­ta­ci­je i pre­mi­je iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na, što se od­no­si i na bes­plat­na zem­lji­šta i os­lo­ba­đa­nje od po­re­za, da­la 3,7 mi­li­jar­di di­na­ra, što je vi­še od ra­sho­da za pla­će, ko­ji su 2,7 mi­li­jar­di di­na­ra. Dr­ža­va je Fi­atu za sva­ko no­vo rad­no mjes­to pla­ti­la i po 10.000 eura su­bven­ci­ja.

“Oči­to da im i uz ta da­va­nja po­sao ne ide do­bro, jer sva­ke go­di­ne sma­nju­ju pro­izvod­nju. Za Vu­či­će­vu vlast bit će iz­a­zov što kad is­tek­ne ugo­vor idu­će go­di­ne, jer će mu bi­ti po­nu­đen isti, ako ne i bo­lji”, dr­ži, pak, prof. s Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Be­ograd, Lju­bo­drag Sa­vić.

Ia­ko je Fi­at u pr­vih pet mje­se­ci 2017. imao iz­voz od 460 mi­li­ju­na eura (la­ni 1,1, mi-

li­jar­du), ne­to efekt na ukup­ni iz­voz je ma­li jer se vi­še od 60 pos­to di­je­lo­va uvo­zi. Mo­gu­ći iz­la­zak iz Sr­bi­je bi vi­še po­go­dio in­dus­tri­ju di­je­lo­va za opre­ma­nje auto­mo­bi­la, ko­ja se u 10 go­di­na ve­za­la uz Ta­li­ja­ne, pa je iz­voz ži­ča­nih se­to­va, auto­gu­ma, di­je­lo­va za sje­di­šta... la­ni bio 947 mi­li­ju­na eura. Ovaj se seg­ment sto­ga Fi­atom i oko­ris­tio, jer je nje­gov iz­voz pre­ma­šio vri­jed­nost tvrt­ki­nog iz­vo­za.

'Sr­p­ski auto za svijet'

Mje­ri li se na­pu­šta­nje Sr­bi­je u za­pos­le­nos­ti, oko 10.000 rad­nih mjes­ta iz­rav­no bi bi­lo ugro­že­nih nes­tan­kom ja­kog part­ne­ra. Ve­čer­nje no­vos­ti upo­zo­ra­va­ju i da bi slje­de­ća dva da­na mo­gla bi­ti ključ­pro­jek­ta. na, jer, “ako se pat po­zi­ci­ja sa štraj­kom ne ri­je­ši, pri­je­ti opas­nost da Fi­at sma­nji op­seg pro­izvod­nje u Kra­gu­jev­cu, što je uvod u pov­la­če­nje”. Na­vo­di se da je spor­no što štraj­ka­ši tra­že da Vla­da jam­či za po­ve­ća­nje pla­ća. Čak je mi­nis­tar pri­vre­de Goran Kne­že­vić, u autor­skom os­vr­tu u Po­li­ti­ci us­t­vr­dio da sva­ki dan štraj­ka po­ve­ća­va šte­tu svi­ma, te ape­li­rao na rad­ni­ke da ga pre­ki­nu, jer bi nas­ta­vak štraj­ka mo­gao otje­ra­ti Fi­at iz zem­lje. “Svi smo po­nos­ni kad vi­di­mo Fi­ato­vo vo­zi­lo na uli­ci jer su to na­ši lju­di u Kra­gu­jev­cu na­pra­vi­li, a či­ji su di­je­lo­vi sklop­lje­ni po raz­li­či­tim mjes­ti­ma u Sr­bi­ji. To je baš sr­p­sko vo­zi­lo za iz­voz u svijet”, pi­še Kne­že­vić.

PD

Pro­izvod­nja auto­mo­bi­la u Kra­gu­jev­cu sve sla­bi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.