Li­ječ­ni­ci­ma od far­ma­ce­uta 12 mil. eura

Slo­ven­sko zdrav­s­to In­dus­tri­ja za edu­ka­ci­ju, kon­gre­se, is­tra­ži­va­nja... da­la 14,7 pos­to nego 2015.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zdrav­s­tve­ni dje­lat­ni­ci, or­ga­ni­za­ci­je i udru­ge u Slo­ve­ni­ji od 20 su ino­va­tiv­nih far­ma­ce­ut­skih tvrt­ki la­ni pri­mi­li oko 11,7 mi­li­ju­na eura, po­da­tak je to iz­ne­sen u skla­du s ko­dek­som o tran­s­pa­rent­nos­ti ra­da far­ma­ce­ut­ske in­dus­tri­je u EU - EFPIA. Fi­nan­ce su us­t­vr­di­le da je to 14,7 pos­to vi­še u od­no­su na 2015., ali ne obu­hva­ća iz­dva­ja­nja naj­ve­ćih ko­ji dje­lu­ju i u Slo­ve­ni­ji Kr­ke, Pli­ve, Te­ve, či­ji će iz­no­si bi­ti objav­lje­ni po­čet­kom 2018. Naj­vi­še su da­li No­var­tis (za svo­ju tvrt­ku i za Lek), Roc­he, Bayer, Pfi­zer... “Po­rast iz­dva­ja­nja pro­iz­la­zi iz po­ve­ća­nja do­pri­no­sa in­dus­tri­je is­tra­ži­va­nju i ra­zvo­ju”, na­vo­di se u iz­vješ­ću Me­đu­na­rod­nog fo­ru­ma znans­tve­no­is­tra­ži­vač­kih far­ma­ce­ut­skih tvrt­ki. Far­ma­ce­uti su obvez­ni obja­vi­ti ko­li­ko da­ju li­ječ­ni­ci­ma i dru­gim struč­nja­ci­ma u zdrav­s­tvu za edu­ka­ci­je, su­dje­lo­va­nje na kon­gre­si­ma i sim­po­zi­ji­ma, a mo­ra­ju ot­kri­ti i ko­li­ko pla­ća­ju bol­ni­ca­ma da su­dje­lu­ju u is­tra­ži­va­nji­ma i ra­zvo­ju no­vih li­je­ko­va. Od 11,7 mi­li­ju­na eura, po­je­din­ci su do­bi­li 2,9 mi­li­ju­na bru­to, bol­ni­ce, udru­ge 6,9 mi­li­ju­na, a za ra­zvoj li­je­ko­va or­ga­ni­za­ci­ja­ma je pri­pa­lo još 1,9 mi­li­ju­na eura bru­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.